- 12 - Benoeming Mej.W.C.de Groot tot onderwijzeres aan de o.l.school Kerke- buurt en Mej.P.van der Velde en Me j G.H.Dijkhuis aan de o.l.school Beetz- laan30 Nov 53 VERHOUDING TUSSEN HET PERSONEEL EN HET ORGAAN. -2.08.17 Toetreding gemeente tot de gemeenschappelijke re geling betreffende ge meentelijke personeelsaan gelegenheden30 Nov 53 BEZOLDIGING E.D. -2.08.74 Vaststelling besluit tot regeling van kindertoela ge van gemeentepersoneel op arbeidscontract20 Mrt 53 Verlenging van de tijdelij ke ziektenkostenregeling voor het gemeenteperso neel voor 195320 Apr 5 3 Van toepassing verklaren van het compensatiebe- sluit 1951 voor het ge meentepersoneel20 Apr 53 Verlening voorschot op de vacantieuitkering voor 1953 aan het gemeenteper soneel26 Jun 53 Verhoging salaris van het gemeentepersoneel over eenkomstig van hogerhand gegeven richtlijnen1 Sep 53 Wijziging van de bezoldi gingsverordening 1948.... 30 Oct 53 Wijziging van de "Bezoldi gingsverordening 1 948" (beloning vakonderwijzers) 30 Nov 53 Geven van een voorschot op de verhoging van de salarissen van het ge meentepersoneel, overeen komstig de richtlijnen van de Min.v.Binnenl.Zaken.18 Dec 53 OPENBARE V/ERKEN. -1 .712 Behandeling schrijven be stuur B.N.A. en van de Stichting Raad van Be stuur Bouwbedrijf waarin aandacht wordt gevraagd voor het vraagstuk betr. optreden overheidsdiens ten voor het ontwerpen en uitvoeren bouwobjecten met besl. Dir.G.W. op te dragen hieromtrent gedocu menteerd rapport bij raad in te dienen21 Jul 53 149 158 38 52 52 81 118 141 158 169 88/90

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 24