25 Aug. 19 5 5 97. Het schrijven van de P.U.E.M. wordt daarop aangenomen voor kennisgeving. b. rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en fi nanciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten "betreffende contröle administraties met voorstel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. c. verzoek van de provinciale Raad naar de Volksgezondheid te Utrecht, dd. 29 Juli 1953, om subsidie, met voorstel van B&W dit te behandelen bij de begroting 1954. De beide voorstellen van B&W worden achtereenvolgens zon der discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. d. rapport van de Hoofdinspecteur van Politie inzake clandes tiene verkoop van sterke drank in verlofzaken, met voorstel van B&W dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer VAN WELY vindt het aantal van twee processen-verbaal in drie jaar wel zeer miniem, daar overtredingen dagelijks voor komen. Het slot van het rapport zegt spreker niets, omdat het personen betreft, die na sluitingstijd in een verlof zaak zijn aangetroffen, maar er misschien een kopje koffie hebben gedron ken, terwijl het vooral gaat om het gebruik van sterke drank. Spreker vraagt, of ook door de inspecteur van de Drankwet proces-verbaal kan worden opgemaakt. De VOORZITTER zegt, dat de inspecteur van de Drankwet zelf standig proces-verbaal kan opmaken. Hij weet echter niet, of dit de laatste drie jaar is gebeurd. De heer Van Wely heeft met stelligheid gezegd, dat dagelijks overtredingen voorkomen en wanneer dit zo is verzoekt spreker degenen die dit constateren de politie ter zake te "tippen1'. De heer A.P. HIIHORST vindt het een verdachtmaking, wanneer de heer Van Wely zegt, dat er in verlof zaken dagelijks sterke drank wordt geschonken zonder daarvan het geringste bewijs te leveren. In deze beschuldiging ligt tevens opgesloten, dat de politie niet voldoende toezicht uitoefent. Indien de heer Van Wely van overtredingen op de hoogte is moet hij daarop wijzen, niet in de openbare raadsvergadering, maar ter plaatse waar het nuttig en nodig is. Hierna wordt overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. e. Jaarverslag 1952 Staatsbosbeheer, met voorstel van B&W dit voor kennisgeving aan te nemen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig het voorstel van B&W besloten. f. aanbieding begrotingswijziging overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Be scherming van de Bevolking in de kring Utrecht IV. g. kennisgeving van Mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit dd. 17 Augustus 1953, inhoudende ontslagname als lid van de gemeenteraad per 31 Augustus 1953. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisgeving. h. Kennisgeving van de Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de loden van de raad der gemeente Soest dd. 19 Augustus 1953, inhoudende benoeming van de heer Dr. D.J.P. Oranje tot lid van de gemeenteraad in ver band mot het ontslagnemen van mevrouw H.A.E.K. van der Swan de Kiewit. - Deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 250