25 Aug. 1953 98. Deze mededeling wordt aangenomen voor kennisgeving, i. Telegram van "bewoners Torenstraat van de volgende inhoud: "Zakenlieden en bewoners der Torenstraat brengen te Uwer kennis, "dat het nieuw aangelegde riool niet voldoet "verschillende putten en buizen reeds verstopt zijn "een der putten zelfs water doorlaat "de bewoners zelf moeten zorgen voor afdichting der putten "dat de uitvoering der werkzaamheden hierdoor zeker wordt vertraagd, "Zij roepen Uw medewerking in om aan deze toestand een einde te maken. Correspondentie-adres Torenstraat 20," De VOORZITTER merkt op, dat men in de Torenstraat nog volop bezig is met het uitvoeren van werken, die door de Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Het leggen van het riool geschiedt door de gemeente. Het is voor een gedeelte klaar, maar de aannemer kan het werk niet afmaken, omdat nog niet precies vaststaat op welke wijze het moet gebeuren. Het werk aan het riool is stopgezet tot van de Rijkswaterstaat mede delingen komen over de afwerking van het riool, waarbij ge dacht moet worden aan de hoogte van het straatriool en aan de kolken, die afgedekt moeten worden met deksels die in het voetpad komen te liggen. De Rijkswaterstaat heeft de juiste maten nog niet opgegeven, zodat dit werk geen doorgang kan vinden. Waarschijnlijk echter wordt niet het nieuwe riool bedoeld, maar het oude riool van de Rijkswaterstaat, Dat heeft men er niet uitgehaald en waarschijnlijk geeft dat op het ogenblik, vooral door de enorme regenval van de laatste dagen, moeilijk heden. Aan de bewoners van de Torenstraat kan dus worden be richt, dat de gemeente met de kwestie van het riool verder niet heeft te maken. Klaarblijkelijk weten adressanten dit, want zij hebben ook een telegram aan de Rijkswaterstaat gezonden. Aan adressanten kan worden bericht, hetgeen spreker heeft mede gedeeld O Daarbij wil spreker het echter niet laten. Hij zou door de Raad het besluit willen laten nemen, B&W te verzoeken de Rijks waterstaat te wijzen op de zeer onbevredigende gang van zaken bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Torenstraat. B&W hebben de indruk, dat veel te weinig overleg is gepleegd tussen de verschillende instanties. Met de Rijkswaterstaat was overeengekomen, dat eerst het voetpad zou worden verbeterd en daarna de straatweg, opdat dc zakenmensen zo min mogelijk zou den worden gedupeerd. De Rijkswaterstaat heeft zich aan deze toezegging niet gehouden. Enige tijd geleden hebben B&W de Rijkswaterstaat schriftelijk op de onbevredigende gang van zaken aan de Torenstraat gewezen, maar spreker acht het goed, dat de Raad B&W verzoekt bij do Rijkswaterstaat naar voren te brengen de gang van zaken, die de Raad allerminst aangenaam zal zijn. De heer SCHADDE1EE noemt het leggen van de riolering in de Torenstraat een lijdensgeschiedenis. De aannemer is be gonnen met twee mensen; toen hij een klein stukje had gelegd, zijn het er vier geworden. Later zijn er nog weer twee aange steld en zo heeft hij de linkerkant van de Torenstraat gemaakt. - Yoor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 252