99. 25 Aug. 1953 Voor de bewoners heeft het grote ellende medegebracht. Toen de aannemer in tijdnood kwam, heeft hij er vier mensen bijgehaald en waren er in het geheel tien. Het ging toen iets vlugger, maar de aannemer is ver en ver over tijd klaargekomen - hij mocht er zeven weken over doen - als hij het werk nog niet heeft opge leverd. Spreker is benieuwd, of de boete van 25,per dag zal worden geheven. De putten hebben een week op^engelegen. De geul ligt bij sommige mensen nog open voor de deur en als de bewoners er geen trottoirtegels in gelegd hadden, zou zij nog open liggen. Zij hebben de putten moeten dichten om te voorkomen, dat er mensen in zouden vallen. De putten zijn niet afgesmeerd, waardoor zij lekken. Het is niet het oude, maar het nieuwe riool, dat vol zand zit. Het oude riool loopt uit op het nieuwe. Gemeentewerken is er bij geweest. De heer Van Noesel snapt het niet en zij snappen het geen van allen. Spreker weet niet hij wie de schuld ligt, bij de aannemer of bij Gemeentewerken; dat moeten B&W maar uitzoeken. Maar het is een onhoudbare toestand en als de regenperiode even aanhoudt, stroomt het hele zaakje vol zand. Spreker doet voorlezing van het volgende door de zaken lieden en particulieren van de Torenstraat aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gezonden telegram: "Noodtoestand bij uitvoering der werkzaamheden in Torenstraat te Soest van dien aard dat particulieren en zakenlieden zich tot Uwe excellentie wenden met dringend verzoek hiervoor zo spoedig mogelijk een oplossing te zoeken - stop - enerzijds schadeloosstelling, anderzijds bespoediging der werkzaamheden - stop - daar door zeer weinig arbeiders wordt gewerkt zal dit werk veel langer duren dan strikt noodzakelijk is." Er wordt op het ogenblik met acht mensen gewerkt, waaron der waarschijnlijk twee opzichters. Het wordt Pinksteren voor zij het werk klaar kunnen krijgen. Het is beschamend zoals het gaat. Een half jaar geleden hebben de bewoners van de Torenstraat een adres gezonden aan de gemeenteraad. Spreker heeft toen niets willen zeggen, omdat het zo gauw lijkt, dat men voor eigen pa rochie preekt. Maar wat Waterstaat toen beloofd heeft, is er zo naast, dat spreker niet begrijpt hoe zij het hebben kunnen ver tellen. Zoals het werk wordt uitgevoerd, kunnen nooit de trot toirs en rijwielpaden het eerst worden gemaakt, want de fun dering van het wegdek steekt onder het trottoir. De bewoners van de Torenstraat zullen ook nog een brief aan de Minister sturen, die tevens zal worden gezonden aan het gemeentebestuurde Kamer van Koophandel, de Minister van Sociale Zaken enz. Spreker verzoekt de Raad zich te scharen achter het verzoek, dat de bewoners tot de Minister zullen richten, want zoals het nu gaat, komt het werk voor de winter niet klaar. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Schaddelee heeft ge vraagd of de hand zal worden gehouden aan de gestelde termijn. De aannemer kan echter het werk niet afmaken, omdat de Rijks waterstaat in gebreke blijft mede te delen, hóé het afgemaakt moet v/orden. Pas als de Rijkswaterstaat zegt, hoe hoog de putdeksels moeten komen, kunnen zij worden gelegd. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het riool niet is aangesloten. Het zoekt een weg om de nieuw gebouwde putten en komt uit in het oude riool achter Middelman. De Rijkswater staat moet het uit de weg halen. Dat is niet het werk van de gemeente. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 254