25 Aug1953 100, De aannemer kan niet verder door de ongelukkige gang van zaken. De Rijkswaterstaat heeft nog niet eens "bestek en tekeningen van de weg laten zien. Alles gaat buiten Gemeentewerken om en het. enige wat B&W kunnen doen is protesteren bij Rijkswaterstaat. Men had naast de rijweg een fundering kunnen leggen* die wel gedeeltelijk onder het nieuwe trottoir kwam* maar dat was geen bezwaar om dat gedeelte van de weg met de voetpaden klaar te maken* zodat in het trottoir putten en putdeksels hadden kunnen worden gemaakt. Raar spreker heeft vernomen* is men op het ogenblik met die mensen bezig. "Verder beweren zij geen geld te hebben om het oude riool weg te halen. De heer SC HA DDE LEE Als zij het oude eruit moeten halen, komen er nog zoveel weken bij. De Raad gaat hierop zonder hoofdelijke stemming accoord met hetgeen de Voorzitter heeft voorgesteld. j. Een brief van de raadsleden mevrouw S.M. Polet-Musler en de heer G. Kruyff van de volgende inhoud; Uit een publicatie in de pers is ondergetekenden gebleken* dat door Uw College onderhandelingen gevoerd zijn over de be bouwing van de buitenplaats "Braamhage" Bedoelde publicatie geeft aanleiding tot de veronderstel ling dat de onderhandelingen werden voltooid en tot verkoop van de grond was besloten. Uit een door de Rederlandsche Protestantenbond verspreide circulaire blijkt, dat door het College bepaalde toezeggingen zouden zijn gedaan* die de bouw en exploitatie van de te stichten woonruimten voor bejaarden kunnen vergemakkelijken. Ondergetekenden zouden het zeer op prijs stellen van U te mogen vernemen of inderdaad toezeggingen in dezen werden ge daan en tevens of Uw College het tijdstip reeds gekomen acht de Gemeenteraad inlichtingen te verstrekken over de door U te verlenen medewerking. Met belangstelling Uw antwoord tegemoetziende Hoogachtend getS.M. Polet-Musler. G. Kruyff. De wethouder VAR ZADELHOPE merkt op* dat in het begin van de brief wordt gesproken, alsof de onderhandelingen vol tooid zijn* terwijl in het laatste gedeelte van de brief wordt gevraagd, of er toezeggingen zijn gedaan. Dat strookt niet ge heel met elkander. B&W kunnen geen grond verkopen. Onderhande lingen met de stichting zijn inderdaad gevoerd. Het is begrij pelijk, dat het op raadsleden een onaangename indruk maakt wanneer in de krant staat, dat er iets zal gebeuren waarvan zij nog niets weten, maar in het onderhavige geval had het moeilijk anders kunnen gebeuren. De stichting van vrijzinnig protestanten heeft een terrein gevraagd voor de bouw van een bejaardencentrum* waarbij het oog is gevallen op Braamhage, Het College kon niet toezeggen* dat het bejaardencentrum daar gesticht kan worden, omdat overleg met de heer Van Embden nodig was, maar vóór dat kon worden gepleegd moesten plannen worden gemaakt om ze aan de heer Van Embden over te leggen. B&W hebben een prijs genoemd, hetgeen normaal is, maar natuurlijk behoudens goedkeuring van Raad en Gedeputeerde Staten. Met deze prijs en de opzet van de architecten heeft de stichting een exploitatie- opzet gemaakt. - Zij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 256