25 Aug1953 101 Zij moest onderzoeken of er voldoende deelnemers waren. Zij heeft een keurige "brochure uitgegeven waarin staat, dat op het in de gemeente Soest gunstig gelegen landgoed Braamhage een centrum voor dit doel zal kunnen verrijzen^ dit blijft binnen de grenzen waaraan men zich moest houden. Misschien geldt het bezwaar van de beide raadsleden meer de volgende woorden op bladzijde 18 van de brochure;"Het is de bedoeling, dat meebouwt aan Uw nieuwe home. Y/ij doen dat met elkaar, t.w» onze Bejaardenstich ting, U, de N.V. Bouwkas Noord Ned. Gemeenten en de Gemeente Soest." Misschien wordt hier iets te sterk over medewerking van de gemeente Soest gesproken, maar de gemeente Soest is aange sloten bij de Bouwkas Noord Nederlandse Gemeenten, waarmede het bejaardencentrum contact heeft en waarvan het een zekere mede werking is te wachten. Over de verkoop van de grond en over de vraag in hoeverre de gemeente via de Bouwkas Noord Nederlandse Gemeenten geld voor het bejaardencentrum beschikbaar zal stellen, heeft de Raad te beslissen. Spreker kan uit de brief van de beide raadsleden niet goed begrijpen, of deze zich richten tegen het College dan wel tegen de stichting, maar het College heeft met het onderhandelen over grondverkoop slechts zijn normale taak verricht. De stichting is inzake de medewerking van de gemeente Soest iets te ver ge gaan, maar het ligt in de lijn van de gehele opzet van de stich ting, dat zij met enige zekerheid er de gemeente Soest in wil betrekken en zij kan ook niet met te vage plannen tegenover de adspirant-deelnemers staan. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat achter de door de wethouder voorgelezen woorden in de brochure nog staat; "Tezamen stichten wij een coöperatie waarin de leden, dus de toekomstige bewoners, met ons en de Bouwkas het Bejaarden centrum "Braamhage" tot stand brengen. Y/ij namen het initiatief, brachten het plan tot stand en zullen met de ons ten dienste staande ervaring mede het beheer voeren. De Bouwkas verstrekt de hypotheek, waarvan rente en aflossing door de Gemeente Soest worden gegarandeerd." De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat de gemeente niet klak keloos iedere hypotheek behoeft te geven, maar het ligt in de lijn te verwachten, dat de gemeente Soest, die is aangesloten bij de bouwspaarkas, tot een zekere grens een hypotheek zal willen verstrekken. Mevrouw PODET-Musler had het niet meer dan een staaltje van beleefdheid gevonden, dat de brochure ook aan de raads leden ware toegezonden. Spreekster werd intercommunaal opge beld door iemand die zeide; Wat gaan jelui daar een aardig ding bouwen. Toen zij zeide daar niet van af te weten, werd haar geantwoord: En jelui garanderen rente en aflossing! Het zou slechts een staaltje van beleefdheid zijn geweest, nu de zaak in dit stadium is, de Raad van de plannen op de hoogte te stellen. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat de Raad natuurlijk niet voor een fait accompli wordt gesteld, maar in volle vrij heid straks zal kunnen beslissen. De bouwspaarkas heeft in deze gemeente een commissie be staande uit wethouder Van Zadelhoff, iemand van financiën en iemand van Gemeentewerken. De Secretaris dezer commissie heeft van de bouwspaarkas een exemplaar van de brochure ge kregen, maar niet van de stichting. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 258