25 Aug. 1953 - 102. Mevrouw POLET-Musler vindt dit niet in de haak» De VOORZITTER wijst er op? dat er geregeld onderhandelingen worden gevoerd en plannen worden gemaakt, maar steeds behou dens goedkeuring door de Raad. De stichting Bejaardencentrum weet zelf nog niet, of er voldoende gegadigden zijn. De bro chure dient er voor daar achter te komen, maar normaliter weet niemand er iets van af. Maar de stichting Bejaardencentrum moest zich, om zekerheid te verkrijgen, tot het publiek wenden. Het zou verstandiger zijn geweest te bedenken, dat de bro chure ook bij raadsleden zou kunnen komen, die dan in de on aangename positie zouden verkeren van de buitenwacht te ver nemen hetgeen men voornemens is te doen. Spreker begrijpt vol komen, dat een raadslid dit niet aangenaam vindt. De heer KRUYFF kan zich volkomen indenken, dat het College onderhandelingen voert zonder dat het nog met voorstellen in de Raad kan komen. Daarom is in de brief gevraagd, of het Col lege "het tijdstip reeds gekomen acht de Gemeenteraad inlich tingen te verstrekken over de door U te verlenen medewerking". Sprekers grief echter is de publicatie in de pers. Hij be grijpt, dat de Protestantenbond de uitvoerbaarheid moet laten afhangen van de belangstelling in den lande, maar de publi catie maakt de indruk, dat de zaak reeds in kannen en kruiken is, en dat vindt spreker een groot bezwaar. De brief wordt hierop aangenomen voor kennisgeving. 112. Schrijven van P.C, Veldhuizen, namens de bewoners van de Bel- vedèreweg, verzoekende verbetering van die weg, met voorstel van B&W (1-324) 113. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de openbare wegen, het openbaar water en de gemeentekade (1-325/1560). 114. Voorstel naar aanleiding van het verzoek van de afd. Soest van de Ned. Bond van kleinhandelaren in aardappelen, groente en fruit om de vaststelling van een verplichte vacantieregeling (1-331) 115. Voorstel tot wijziging van de begroting 1 953 in verband met be schikbaarstelling van credieten ter uitvoering van de op grond van art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 verleende medewerkingen (1-328) 116. Vaststelling van besluiten tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der Dager Onderwijswet 1920 aan: a. het bestuur der vereniging "Een School met den Bijbel" te Soest ten behoeve van de aanschaffing van enige nieuwe methodes voor de Chr. School te Hees (1-323). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig de volgnummers 112-116a besloten. b. het bestuur der vereniging "Een School m/d Bijbel" te Soest voor de stichting van een nieuwe v.g.1.o.school (1-330). De VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commissie met het voorstel accoord gaat, maar dat de Onderwijscommissie niet zou willen vaststellen, dat de school vierklassig zal zijn. Spreker wijzigt namens het College van B&W het voorstel over eenkomstig het standpunt van de Onderwijscommissie. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. c. het R.X. Schoolbestuur te Soest voor uitbreiding der U.L.0.-School (1-1565/ Dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 260