25 Aug. 1953 103. Dit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. 117. Voorstel tot deelneming in de Stichting tot bevordering van de Schooltandverzorging in het Gooi en Omgeving (1-329). De VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commissie in meerderheid met het voorstel accoord gaat, maar dat een harer leden er bezwaar tegen heeft. Mevrouw BUNGENER-Odinot richt een woord van waarde ring tot B&W voor het tot stand brengen van dit voorstel. De heer BOER zegt, dat ook in deze Raad gelukkig nog een vrije wedstrijd der gedachten mogelijk is. Als hij straks tot de conclusie moet komen, zijn stem aan dit voorstel niet te kunnen geven, is dat niet uit oorzaak van vitterij of van animositeit tegen de eminente wethouder van onder wijs, maar omdat het het resultaat is van een gevestigde overtuiging. In de stukken is sprake van schooltandverzorging. Heeft de school werkelijk tanden, dan moet zij die in dit geval eens laten zien, want hier gaat het niet over het lichamelijk welzijn van het KIND, maar van het SCHOOLkind. Dat geniet in deze eeuw, tenminste in Nederland, een on gemene belangstelling. Hier treft men een "Deutsche Gründlichkeitaan: hoofdinspecteurs, inspecteurs, in de grote steden nog onderinspecteursinspectricesinspec teur algemene dienst, inspecteur B.O., inspecteur onder wijsopleiding, bouwkundig inspecteur, inspecteur lichame lijke opvoeding, gesecondeerd door zijn consulenten. Dan komen in zeer vele plaatsen nog gemeentelijke inspecteurs en commissies van toezicht, geflankeerd door commissies tot wering van schoolverzuim en als sluitstuk de ouder commissies. Het bijzonder onderwijs heeft daarenboven nog zijn besturen en eigen inspecteurs en ook oudercommissies Spreker wil niet beweren hier geen enkele toezichthoudende instantie te hebben vergeten. Volledig is hij in elk geval niet, want op sommige plaatsen heeft men ook nog dames comité 1 s Naast dat wel iets meer dan ampel toezicht is er nog de schoolarts, met een of meer assistenten of bijgestaan door een of meer verpleegsters. Nu ook hier de tandarts. Wat een liefde voor het SCHOOLkind! Zo gauw het de school binnentreedt op zes- èt zevenjarige leeftijd, soms reeds op 3-g-jarige leeftijd op de kleuterschool, staat letterlijk een schare van ge dienstige geesten gereed om in sneller tempo dan huis vrouwen en dochters enige jaren geleden renden naar het distributiekantoor voor een kousenbonnetje, het kind met hun grote toegenegenheid te omringen. Maar zit in die on stuimige, veelsoortige belangstelling niet iets belache lijks? Is hier de Hollandse nuchterheid niet zoek? Daar komt nog bij, men vergete dat niet, dat zo'n schoolkind, met andere, wettelijk gevangen gezet in een aangewezen ruimte, zich voor die overdreven belangstelling niet uit de voeten kan maken en zich evenmin kan verdedigen met opmerkingen als: "Vader is niet thuis" of; "Het komt Vader vandaag niet gelegen". Die overbelaste belang stelling, ongetwijfeld gedreven door uitnemende bedoelingen, - mede -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 262