25 Aug. 1953 106. De vraag is echterof men de school, ziet als een op zichzelf staande organisatie of als een instelling in elk opzicht ten hate van de kinderen. In het laatste geval neemt men de kleine onrust, die het "bezoek van de schoolarts of de school- tandarts medebrengt, op de koop toe. Vooral ten aanzien van de oudere onderwijsmensen is de rust in de school te formuleren als de rust van het onderwijzend personeel. Over de verant woordelijkheid van de ouders zullen de heer Boer en spreekster het nooit eens worden. Vele moeders laten na haar kinderen naar de tandarts te sturen, omdat zij uit misplaatste liefde het kind niet willen zenden naar een plaats, waar het niet gaarne heengaat. Bij klassikale "behandeling zien de kinderen, dat het geen pijn doet en gewoon is. Dit werkt opvoedend. Het aanvallen van de stichting, omdat Winterhulp en de Volksdienst ook stichtingen waren, is geen humor, maar een tikkeltje goedkoop. Mevrouw LAHDWEER-de Visser is van oordeel, dat de moeders niet uit misplaatste liefde nalaten haar kinderen naar de tandarts te sturen, maar doordat zij er niet hij stilstaan zo lang het kind niet klaagt. Daarom is de schooltandverzorging zo noodzakelijk, want zij kan de ouders op hun verantwoorde lijkheid in deze wijzen. Wanneer een behandeling plaatsvindt worden de ouders Ingeschakeld, die dan worden gewezen op hun plicht er voor te zorgen, dat hun kind een gezonde mond krijgt. Dit wakker schudden van de ouders is van grote paedagogische betekenis De heer Boer heeft gezegd, dat iemand een sterke maag en ingewanden kan hebben al heeft hij een lelijke mond, maar het is bekend, dat maag en ingewanden beter functionneren, wanneer de mond goed in orde is. De heer CLEMEHS zou het met het oog op het uitbreken van t.boO. op een school in Maarssen van belang achten, dat een on derwijzer ieder jaar werd gekeurd en niet slechts bij aanstelling of overplaatsing. De heer SCHAAFSMA zegt, dat de heer Boer enkele zaken heeft belicht die zijn aandacht niet hadden getrokken. Voor hem ech ter ligt het criterium in de vraag, of er dwang wordt uitge oefend. De ouders behoeven echter alleen maar toe te staan, dat de mond van hun kind wordt nagezien, terwijl er geen "behan deling plaatsvindt vóór de ouders er in hebben toegestemd. Daarom heeft spreker tegen het voorstel geen bezwaar. Indertijd werden ook de hoofden van de kinderen geïnspecteerd, waarmede een groot kwaad is bestreden. De heer VA li WELY heeft gedurende zijn v eertig jarige dienst bij het onderwijs een lange tijd medegemaakt, dat er geen school- artsendienst bestond, waarvan later zo grote voordelen zijn ondervonden. Hetzelfde geldt van het onderzoek van de hoofden der kinderen. Spreker heeft zelfs, zij het zonder succes, voorgesteld dit onderzoek door een assistent geregeld te doen geschieden. De ouders worden uitgenodigd bij het onderzoek van de sc'hoolartsendienst tegenwoordig te zijn, waarbij niet alleen de constitutie van het kind, maar ook ogen, oren en neus worden onderzocht. Vele ouders zijn zich van hun verantwoorde lijkheid niet voldoende bewust. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 268