- 13 - Behandeling rapport Dir. G.W. m.b.t. het adres van de Stichting Raad van Be stuur Bouwbedrijf en het bestuur van de B.N.A. in zake het ontwerpen en uit voeren van bouwobjecten, welk rapport voor kennis geving is aangenomen30 Oct 53 127/130 Weth.Van Zadelhoff deelt mede, dat college bereid is t.z.t. prijsvraag uit te schrijven voor nieuw te bouwen woningen30 Oct 53 129 BELASTINGEN. -1.713/719 Belastingreclames20 Mrt 53 38 Behandeling bezwaarschrift A.J.Verkerk tegen aanslag in het vergunningsrecht 1-5-'53 - 1-5-154 Belastingreclames Wijziging legesverordaiing t.a.v. de tarieven voor de voltrekking van huwe lijken Belastingreclames Wijziging van de verorde ning op de heffing van leges en van rechten we gens huwelijksvolt rekking op buitengewone tijd of wijze 26 Jun 53 75 25' Aug 53 110 30 Oct 53 30 Oct 53 139/141 141 18 Dec 53 168/169 POLITIETOEZICHT OP DE OPENBARE WEG. -1.754 AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND'. -1.755.22 Benoeming heren Goedkoop en Simons tot onbezoldig de ambtenaren van de bur gerlijke stand26 Jun 53 82 BEVOLKING. -1.755.3 Intrekking van de Veror dening inzake aangifte van uit het buitenland naar Nederland terugke rende personen aan wie onderdak wordt verleend.. 20 Mrt 53 25 ANDERE AANGELEGENHEDEN BETREPEENDE DE OPENBARE ORDE. -1.759 Klok op het V.V.V.huisje. 30 Oct 53 143 ALCOHOL EN ANDERE VERDOVENDE MIDDELEN. -1 .761 Clandestiene verkoop van sterke drank in verlof zaken25 Aug 53 97

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 26