25 Aug. 1953 107. Het instellen van een schooltandartsendienst juicht spre ker ten volle toe, want het naar huis sturen van kinderen we gens tand- of kiespijn is zeer onaangenaam» Vele ouders laten hun kinderen niet "behandelen, zelfs niet wanneer zij daarover een "brief van de schooltandarts krijgen en daarom is het zeer goed, dat de "behandeling op school kan plaatshebben» Het is zelfs voorgekomen, dat de melk voor een kind niet aan huis kon worden bezorgd, omdat dit kind de melk dan niet kreeg» De heer E. HILHORST zegt naar aanleiding van de vraag van de heer Boer naar de rechtsgrond van de schooltandart sendienst, dat hij de school beschouwt als de helpster van de ouders, die de natuurlijke opvoeders van de kinderen zijn, maar hun taak in zijn geheel niet meer aan kunnen» Op het les rooster van de school staan allerlei dingen die iemand in de tegenwoordige tijd moet weten, maar die de ouders hun kinderen vaak niet kunnen bijbrengen» Hu blijkt, dat de ouders op het gebied van de volksgezondheid niet kunnen doen wat de tijd eist is het heel eenvoudig een schooltandartsendienst in te stellen die er toe zal medewerken, dat in de toekomst de mensen uit zichzelf naar de tandarts gaan, want de angst voor de tandarts zal erdoor verdwijnen» De wethouder DE HAAH vindt, dat het betoog van de heer Boer als persiflage wel is geslaagd; het is niet moeilijk te overdrijven, maar de practijk is toch even anders» Wat de rust in de school betreft, valt het nogal mee, want het beperkt zich tot enkele uren per maand» Spreker meent dat er wel eens te veel rust is in de school, vooral bij de genen die het onderwijs moeten geven en die de school een ei landje doen zijn, waarop zij zich met de kinderen isoleren van de maatschappij. Vooral vele oudere onderwijzers hebben bezwaar tegen nieuwe dingen, zoals het schoolsparen of de schoolarts, maar de bezwaren vallen in de practijk nogal mee en de bemoeie nis van de school met vele zaken, waarmede de schooljeugd heeft te maken, kan slechts worden toegejuicht. De heer Boer meent, dat er geen verband is tussen de maag en het gebit, maar een slecht gebit is ook zeer slecht voor de maag. De heer Boer heeft gesproken van ouders, die de voeding of de kleding van de kinderen verwaarlozen, maar het percen tage van zulke ouders staat in geen verhouding tot het aantal ouders, dat de gebitten der kinderen verwaarloost. Het per centage kinderen, dat het onderwijs niet kan volgen wegens onvoldoende voeding of kleding, is zeer gering, maar 80 of 90 io van de kinderen heeft een slecht gebit» Bij het bijzonder onderwijs laat de verantwoordelijkheid van de ouders zoveel te wensen over, dat vergaderingen van school verenigingen practisch niet worden bezocht. Men moet niet zo theatraal spreken over het recht van de ouders om hun rechten uit te oefenen, want zij doen het zo weinig. Dat de heer Boer stichtingen uit de bezettingstijd heeft vergeleken met stichtingen, die vooral door overheidsbe moeiing zijn tot stand gekomen, vindt spreker niet fair» Dat de invloed van de ouders in de Stichting voor Schooltandver- zorging nihil zou zijn, moet spreker bestrijden» Er is een - overdracht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 270