25 Aug, 1953 108 overdracht van verantwoordelijkheid door middel van vertegen woordiging in de stichting. Vaak wijzen gemeentebesturen leden van schoolbesturen aan voor de stichting, waarin ook de zie kenfondsen zitting hebben, in welke de ouders in ander verband zijn georganiseerdOok de tandarts brengt zijn invloed naar voren. Propaganda is verscheidene keren gemaakt door verschil lende stichtingen, maar zij stuiten af op vooroordeel tegen en angst voor de tandarts, die zeer algemeen is. Maar wanneer men van jongs af aan aan de tandarts wordt gewenst, gaat men er la ter des te gemakkelijker heen. En vooral, wanneer de gebitten van jongs af aan goed worden onderhouden, is bijna nooit een ern stige behandeling nodig. Alleen tengevolge van verwaarlozing van het gebit kan een pijnlijke behandeling noodzakelijk zijn en daardoor ontstaat dan een aversie tegen de tandarts. Maar de ervaring sedert 1941 met de verplichte verzekering via de zie kenfondsen heeft bewezen, dat iemand die zijn gebit laat saneren en zich aan een halfjaarlijks onderzoek onderwerpt, voor ern stige behandelingen gespaard blijft. Daarom is het van zo groot belang reeds op de schoolleeftijd te beginnen. Ondanks het financiële voordeel voor leden van ziekenfond sen van gratis behandeling, wanneer zij hun gebit laten saneren, heeft minder dan 10 daarvan aanvankelijk gebruik gemaakt; door verscherping van de financiële voordelen is dit percentage tot 15? 16, 17 gestegen. De tandverzorging staat in Nederland op een zeer laag ni veau; de schooltandverzorging kan daarin verbetering brengen. De provincie, waarin de geestesrichting van de heer Boer het sterkst is vertegenwoordigd, heeft als eerste provincie een schooltandartsendienst ingesteld, zodat de rechtsgrond daarvoor wel aanwezig werd geacht. De heer Boer heeft opgemerkt, dat er een discriminatie plaats heeft van de plaatselijke tandartsen, maar in vakkringen is men volstrekt niet gekant tegen schooltandverzorging. Mis schien speelt het belang hierbij een rol, maar een tandarts heeft spreker eens verzekerd, dat het veel meer pleizier geeft een enkele vulling aan te brengen dan het gebit te moeten trek ken. (Doorlichten) De heer BOER begrijpt, dat hij de leden van de Raad niet zal kunnen overtuigen, maar evenmin is hij door hen overtuigd. Geen hunner heeft geprobeerd de rechtsgrond aan te wijzen en niemand is op sprekers argumenten ingegaan. De opmerking van mevrouw Polet, dat de vroeger in de scho len heersende rust de rust van de onderwijzers is geweest, ge tuigt toch ook niet van respect voor de onderwijzers Het spijt spreker, dat de vergelijking met Winterhulp ver keerd is begrepen. Spreker heeft alleen willen zeggen, dat een stichting op zichzelvo niet wil zeggen, dat de overheid er naast staat. Dat was ook het geval met de stichtingen Winter hulp en de Nederlandse Yolksdionst. Hot scheen, dat de over heid er naast stond, maar do overheid zat erachter. Spreker wil zijn medeleden niet iets voorwerpen, dat zij op grond van hun overtuiging niet kunnen aanvaarden. Hetgeen zij er uit hebben gehaald, zat er niet in, maar als zij het wensen, is sproker gaarne bereid die vergelijking in te trokken, omdat hij iemand niot bitter wil stommen. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 272