25 Aug. 1955 109» Spreker had geen principieel debat verwacht over de taak van de school en de overheiddie de houding raakt tegenover de staat» In de loop van de geschiedenis en ter verwezenlijking van bepaalde begeerten strekt de staat meer en meer zijn klauwen uit naar verschillende terreinen van het menselijk leven. Daartegen te waarschuwen was sprekers be doeling. Ook van Zeeland moet spreker iets zeggen. De heer De Haan en hij kennen elkander enige tijd, maar het is de wet houder niet gelukt spreker geestelijk te klassificeren, want dan zou hij zich wel hebben gewacht spreker in te delen bij de zwaarmoedige mensen van Zeeland. Mevrouw POLET-Musler zegt niet te hebben bedoeld, dat onderwijzers luie mensen zijn, maar zij willen graag baas in eigen huis blijven en wensen vooral geen inmenging van bui ten. Spreekster heeft bedoeld, dat zij met rust wensen te wor den gelaten. De heer VAN WELY wijst er op, dat de kinderen, die thans in de tweede tot de zesde klasse zitten buiten de regeling vallen en vraagt of het niet mogelijk is ook deze kinderen eronder te brengen. De wethouder DE HAAN zegt, dat hetgeen de heer Van Wely vraagt onmogelijk is. Met de eerste klasse wordt begonnen, omdat de kinderen daarvan nog een vrij goed gebit hebben. In het algemeen gaat men uit van één vulling per kind, maar bij de kinderen van de hoogste klassen zou men misschien voor zes tot tien of zelfs twaalf vullingen komen te staan. Het voldoen aan de wens van de heer Van Wely zou de kosten van de dienst vele malen verdubbelen. Het is te betreuren, dat de affaire zolang heeft geduurd, dat niet vier jaar eerder is kunnen worden begonnen, maar het is niet mogelijk dit nog in te halen. De heer KRUYEF vraagt, of het niet mogelijk is het ge bit van de kinderen der hogere klassen alleen te laten on derzoeken en de ouders te berichten wat er aan die gebitten gedaan moet worden. De wethouder DE HAAN vreest, dat ook dit op ernstige bezwaren zal stuiten. Aan de thans voorgestelde regeling hebben ziekenfondsen en tandartsen hun goedkeuring gehecht. Hetgeen de heer Kruyff wenst zou een groter aantal werk uren nodig maken en spreker vreest, dat men daarmede in een gevaarlijk vaarwater komt. B&W willen nog wel eens in formeren, maar het heeft sterke financiële consequenties, die de ziekenfondsen niet voor hun rekening zullen nemen, omdat ook zij aan een begroting en contröle zijn gebonden. Maar B&W zullen het opnemen met de stichting en in een van de volgende vergaderingen aan de Raad mededeling doen van het resultaat. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Op verzoek van de heer Boer wordt aangetekend, dat hij zich met het voorstel niet heeft verenigd. 118. Benoeming van een plaatsvervangend lid der Schoonheidscom missie (1-521 - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 274