25 Aug1953 11 O, De VOORZITTER verzoekt mevrouw Bungener-Odinot en de heer Schaddelee met hem het stembureau te vormen» Uitgebracht worden 19 stemmen, waarvan 16 op de heer H. van Putten en 3 op de heer Ir. G-» van Treep, zodat de heer Van Putten is benoemd. De VOORZITTER dankt do leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. 119° Voorstel tot verhoging subsidie aan de R.K. Openbare Uitleen bibliotheek met ontwerp-begrotingswijziging (IV-326). 120. Voorstel tot het vaststellen van algemene voorwaarden, waar onder van gemeentewege hypothecaire geldleningen kunnen worden verstrekt ten behoeve van particuliere woningbouw IV-327/1559) 121» Belasting-reclames 122. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, t.w.s a. aankoop van oen strook grond tor verbreding van de Middel wijkstraat (V-1562); b» aankoop van grond nabij do Generaal Winkelmanstraat te Soestorbcrg van P» Lastdrager (V-1568); c. aankoop van enkele strookjes grond ter verbreding van hot voetpad langs do Middelwijkstraat (V-1561); d. verkoop van grond nabij dc Leeuwcrikweg aan C. van Voelen de Vries (V-1572) e. verhuur van een terrein aan de Birkstraat aan de Mixed Hockey Club (V- f. verpachting van een perceel grond nabij dc Julianalaan aan Wc Benschop V-1571); g. huur en verhuur van een perceel grond nabij de Wiekslotor- weg ten behoeve van do S.V.V. "Hees" V-1558/1573) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dc volgnummers 119-122 besloten» 123» Rondvraag. Dc hoer A.P. HILHORST vraagt, hoe hot staat mot do onder handelingen inzake dc Wiekslotorweg» De VOORZITTER zegt, dat het er naar uitziet, dat het tot oen overeenkomst zal komen» Een moeilijkheid is, dat degene, die van de zijde van de andere partij de zaak behandelt, in parijs woont» De hoer CLEMEUS deelt mede te zijn opgebeld door Dr. Hage- doorn ovor dc levensgevaarlijke toestand op de Kampweg. Aan deze toestand kunnen wel eens financiële consequenties voor de gemeente verbonden zijn door het breken van oen as van een auto, want er zitten zeer groto gaten in dc weg. Een paar maanden geleden heeft de wethouder medegedeeld, dat er spoedig oen nieuw wegdek zou komc-n, maar dat eerst de riolering moest be zinken. Komt er nu binnen afzienbare tijd aan deze onhoudbare toestand oen einde? Voorts informeert spreker naar het weer bewoonbaar maken van de hulpsecrotarieDe huiseigenaar is aangeschreven, maar er is tot dusverre niets gebeurd. Spreker neemt aan, dat eon tijdslimiet is gesteld en vraagt, of de gemeente onmiddellijk na afloop daarvan maatregelen zal treffen. Het huis is niet onbewoonbaar verklaard, maar onverklaarbaar bewoond. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat aan de Kampweg de grond boven de riolering eerst moet inzakken. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 276