25 Aug. 1953 111. De heer CLEMENSDan moeten er -andere maatregelen worden getroffen. De wethouder VAN ZADELHOFF is het daarmede eens en zegt, dat er in de tussentijd iets aan zal worden gedaan. Inzake de hulpsecretarie is aan het einde van de vorige maand een "brief uitgegaan. Er is een maand de tijd gegeven, welke periode dezer dagen zal aflopen. De heer CLEMENS vraagt, of de gemeente daarna on middellijk optreedt, want de mensen kunnen er zo niet blij ven wonen. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt hoe het staat met het monument voor de gevallenen en of de plaats, waar het zal komen, reeds bekend is. De VOORZITTER heeft vernomen, dat het monument bijna klaar is. Met betrekking tot de plaats is het College nog niet tot een mening gekomen, die aan de Raad kan worden voorgelegd De heer VAN WELY is verheugd, dat sedert de vorige vergadering reeds is begonnen aan het verbeteren van de toestand achter het politiebureau en vraagt of de af scheiding tussen het politiebureau en het te maken pleintje ook een beurt krijgt. Het stuk tussen het grote hek en de garage is niet in orde. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat langs de gehele door de heer Van Wely bedoelde zijde, ook langs het gedeelte waar de garage staat, een beplanting komt. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat van het rijwielpad aan de Stadhouderslaan bij regenval geen gebruik kan wor den gemaakt. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat dit pad zijn beurt nog moet hebben, maar door de regenval niet ge teerd kon worden. De heer A.P. HILHORST: Men had het behoorlijk moeten aanleggen. De wethouder VAN ZADELHOFF protesteert tegen deze opmerking. Het rijwielpad is door Gemeentewerken met een teerlaag behandeld om het iets te verbeteren, maar er is nooit een crediet voor gevraagd aan de Raad. Dat er water op blijft staan, wordt ondervangen door het afsteken van de berm. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat behalve de Kampweg ook de Generaal Winkelmanstraat en de Moerbessenberg in desolate toestand verkeren. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de bei de straten tegelijk met de Kampweg zullen worden verbe terd 124» Afscheid van de niet terugkerende Raadsleden. De VOORZITTER wil, alvorens de vergadering te slui ten, enige ogenblikken stilstaan bij het feit, dat deze vergadering de laatste zitting is van de Raad in de zittingsperiode die thans afloopt. Spreker zegt alle leden van de Raad dank voor de prettige manier, waarop zij met elkander hebben willen vergaderen. Zij hebben er met behoud van eigen opinie steeds naar gestreefd de vergaderingen in een goede sfeer te doen verlopen. - Daardoor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 278