25 Aug. 1953 112. Daardoor hebben zij niet alleen het vergaderen voor allen zo veel prettiger gemaaktmaar ook daadwerkelijk me de geholpen aan het vestigen van een gezonde democratie, althans in deze gemeente. Want hot democratisch staatsbestel kan alleen be hoorlijk functionneren, als ieder zich bewust is van de ver plichtingen, welke inhaerent zijn aan do democratische vrij heden. De leden van deze Raad hebben op de beste wijze leiding gegeven aan het openbare leven, ook in deze goede zin, dat zij het beste hebben willen geven, dat in hen was. Een aantal leden van deze Raad zal in de volgende niet terugkeren; de heer Kruijff, die zitting heeft gehad van de Noodraad af tot heden, mevrouw Van der Swan-de Kiewitdie een jaar later is gekomen, do heer Schaddelee, mevrouw Bungener- Odinotdie ook lid van de Noodraad is geweest, maar enige tijd geen deel heeft uitgemaakt van de Raad, de heer Schimmel, die sedert 1946, de heer Van Winden, die sinds 1949? en de heer Boer, die sedert enige maanden deel heeft uitgemaakt van de Raad. Tot degenen die niet in de Raad zullen terugkeren richt spreker een speciaal woord van dank. De hoer Kruijff hoeft al tijd blijk gegeven zeer veel belangstelling te hebben voor de zaken van het gemeen, niet alleen in de Raad, maar ook daar buiten. Hij is altijd beschikbaar geweest, als een beroep op hem werd gedaan, wanneer het ging om het behartigen van het alge meen belang. De wijze, waarop hij in de raadsvergaderingen steeds zijn mening naar voren hoeft gebracht, was zoor te waarderen. Hij had zijn critick, maar hij heeft altijd geprobeerd die in zo danige vorm te gieten, dat het do zaak ten goede kwam en niet de stemming zou bederven. Spreker dankt hem zeer voor het werk, dat hij in do Raad heeft gedaan. Op mevrouw Van dor Swan is eveneens vele keren een beroep gedaan, dat door haar altijd is beantwoord. Zij stond altijd klaar om te helpen en te organiseren op het gebied van sociaal werk. Zij gaat ook de gemeente verlaten. Allen hopen, dat het haar in haar nieuwe woonplaats Amsterdam goed zal gaan en zij zullen de verkiezingen aldaar volgen om te zien, of zij ook daar in de gemeenteraad zal komen. De heer Schaddelee is hier gekomen als beginnend raadslid en heeft zich in de afgelopen vier jaren aardig ingewerkt, zo dat hij met voldoening op deze periode zal kunnen terugzien. Voor zichzelf zal hij de overtuiging hebben, dat door het raads lidmaatschap zijn blik is verruimd. Allen hebben zijn aanwezig heid op prijs gesteld. Do zorgen en de belangen van de midden stand werden door hem in hot bijzonder in hot oog gehouden en hij heeft op dit gebied buitengewoon goede adviezen gegeven. Toen mevrouw Bungoncr opnieuw lid van de Raad word, is spreker enigszins huiverig geweest in verband mot een episode op do publieke tribune kort daarvoor. Hij stelt cr echter prijs op tc verklaren, dat men in de Raad zcor goed met mevrouw Bungoncr heeft kunnen samenwerken. De heer Schimmel, als agrariër, gaat ook do Raad verlaten. Evenals de hoor Van Winden is hij een stille figuur geweest, maar wanneer iets door hem in het midden werd gebracht, was het zeer wel overwogen en de Raad heeft met zijn opmerkingen zijn voordeel kunnen doen. - Dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 280