1 Sept1953 114. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag 1 September 1953, des namiddags te 19»15 uur. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Pesten. Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. G-rift, K. de Haan, A.P, Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Kla- renbeek, mevrouw S.G-. Landweer-de Visser, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-Musler, J.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Eén vacature. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens stelt hij aan de orde; 125. Beëdiging van de nieuw gekozen raadsleden. De leden Van den Arend, Schaafsma, Dorresteijn, Brouwer, mevrouw Landweer-de Visser, Van Andel, Van Wely, Butzelaar, Klarenbeek, Zoetelief, Clemens, R. Hilhorst, A.P. Hilhorst en Van Zadelhoff leggen de eden, en mevrouw Polet-Musler, G-rift, Pieren en De Haan de verklaringen en de belofte, gevorderd bij artikel 45 der Gemeentewet, in handen van de Voorzitter af. De VOORZITTER spreekt hierop als volgt; Dames en heren, Het is voor mij een aangename taak U geluk te wensen in de eerste plaats met het vertrouwen, dat U genoten hebt bij de bevolking, waardoor U in deze Raad gekozen bent, in de tweede plaats met Uw toelating in de Raad en ten slotte met Uw be ëdiging, waardoor U thans in staat bent als volwaardig raads lid Uw functie uit te oefenen. U gaat thans een - bij uitzonde ring vijfjarige - periode tegemoet, waarin U zitting zult hebben als raadslid. Ik hoop van harte, dat het U gegeven moge zijn, in deze periode veel voor de gemeente te doen, bij al het werk in de Raadzaal, thuis of in de commissies, steeds de belangen van de gemeente voor ogen te houden en de goede en juiste sfeer te bevorderen en te bewaren. Wanneer dan G-ods zegen op ons aller werk zal rusten, kan het niet anders, of wij gaan gezamenlijk een goede periode tegemoet. 126. Benoeming van Wethouders. De VOORZITTER verzoekt mevrouw Polet-Musler en de heer A.P. Hilhorst met hem het stembureau te vormen. In de eerste vacature worden uitgebracht 18 stemmen, waarvan 1 blanco en 17 op de heer W.G-. van Zadelhoff, zodat deze is benoemd. De heer VAN ZADELHOFP verklaart zijn benoeming te aan vaarden. In de tweede vacature word.en uitgebracht 18 stemmen, waar van 1 blanco en 17 op de heer K. de Haan, zodat deze is be noemd De heer DE HAAN verklaart zijn benoeming te aanvaarden. Hierna wordt overgegaan tot de voorziening in de derde wethoudersvacature - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 284