1 Sept1953 115. De heer CLEMENS legt namens de fractie van de K.V.P. de volgende verklaring af: De derde candidaat is de heer Yan den Arend en een gedeel te van de raadsfractie van de K.V.P, is "bereid op deze candi daat te stemmen onder voorwaarde en met het vertrouwen, dat de heer Yan den Arend in de toekomst meer tijd zal geven aan zijn functie als wethouder om daardoor het werk van de wethouder op een hoger plan te "brengen Mevrouw POEET-Musler legt namens de fractie van de P.v.d.A. de volgende verklaring af: De enige grond, waarop hier de benoeming van wethouders plaats vindt, is de overtuiging, dat het College zoveel moge lijk een afspiegeling moet zijn van de verhoudingen in de Raad» Wanneer men van deze stelling uitgaat en niet op een van te voren besproken en door alle partijen aanvaard programma een College samenstelt, komt het zwaartepunt heel sterk te liggen bij de persoon van de wethouder» Daarom zou het de P.v.d.A, wel- komer geweest zijn, wanneer de protestants-christelijke fractie met een sterkere figuur naar voren was gekomen. Waar dit ech ter niet mogelijk blijkt te zijn, is het merendeel van onze frac tie bereid toch op de naar voren gebrachte candidaat haar stem uit te brengen, hiermede tevens de hoop en het vertrouwen uit sprekend, dat de functie, meer dan tot nu toe het geval was, met inzet van de hele persoonlijkheid zal worden vervuld. De heer YAN WELY zegt, dat het hem als lid van de Finan ciële Commissie de afgelopen vier jaar is opgevallen, dat wet houder Yan den Arend de raadsstukken altijd met de grootste accuratesse heeft behandeld. De leden van de Financiële Commis sie hebben geregeld van zijn deskundige voorlichting geprofi teerd. Gedurende vier jaar, en dus niet van vandaag of giste ren, heeft de heer Yan den Arend getoond de rechte man op de rechte plaats te zijn, ook in de tijd, dat geen enkele lening op de geldmarkt was af te sluiten, zodat woningbouw en rio lering moesten worden stopgezet. Daar heeft hij de gemeente doorheen gebracht. Toen was er voor hem reden geweest om te bedanken voor het wethouderschap, want het was werkelijk geen kleinigheid, waaraan hij toen zijn krachten moest geven in het belang van de gemeente Soest. Spreker hoopt, dat de Raad de heer Van den Arend op nieuw tot wethouder zal benoemen en dat deze bereid zal zijn zijn moeilijke taak opnieuw op zich te nemen. De verklaringen, die door de P.v.d.A. en de K.Y.P. zijn afgelegd, wil spreker in het geheel niet onderschrijven. De heer A.P. HIIHORST: Daar hebben wij ook helemaal niet om gevraagd. In de derde vacature worden uitgebracht 18 stemmen, waar van 1 blanco, 13 op de heer J. van den Arend en 4 op de heer C. van Andel, zodat de heer Van den Arend is benoemd. De heer YAN DEN AREND verklaart zijn benoeming te aan vaarden. - 127. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 286