1 Sept. 1953 116. 127» Ondersoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde raads lid, de Heer Dr. D.J.P. Oranje, ter vervulling van de plaats, welke opengevallen is wegens het bedanken van Mevr. H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit. Dit punt komt te vervallen, daar het reeds is behandeld in de vorige vergadering. 128. Benoeming van leden der onderscheidene raadscommissiën. Financiële en BelastingGommissie Uitgebracht worden 5 maal 18 stemmen, waarvan 18 op de heer C. van Andel, mevrouw S.M. Polet-Musler en de heren M.M. van Wely en J.D.L. Zoetelief, 17 op de heer H.J.S. Cle- mens en 1 op de heer H.A, Butzelaar, zodat benoemd zijn de heren Yan Andel, Clemens, mevrouw Polet-Musler en de heren Yan Wely en Zoetelief, die verklaren hun benoeming te aan vaarden. Commissie Openbare Werken. Met algemene (18) stemmen worden benoemd de heren T. Dorresteijn, P. Grift, A.P. Hilhorst, H.C. Klarenbeek en J.A. Schaafsma, die verklaren hun benoeming te aanvaarden. Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan. Mevrouw PODET-Musler vraagt, of de heer Oranje reeds in een commissie kan worden benoemd. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad mogelijk is, al kan de benoemde zijn functie op het ogenblik nog niet uitoefenen, daar hij nog niet beëdigd is. Met algemene (18) stemmen worden benoemd de heren P. G-rift, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, de heer Dr. D.J.P» Oranje, mevrouw S.M. Polet-Musler en de heer J.A. Schaafsma De heren Grift, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, mevrouw Landweer-de Visser, mevrouw Polet-Musler en de heer Schaafs- ma verklaren hun benoeming te aanvaarden. Commissie Gasbedrijf. De heer CLEMENS verzoekt zijn candidaatstelling te ver vangen door die van de heer Butzelaar, die hiermede accoord gaat Mevrouw LANDWEER-de Visser wijst er op, dat in de Gas- commissie geen enkele vrouw zal komen, hetgeen zij juist voor deze commissie een bezwaar acht, omdat de vrouwen veel met het gas hebben te doen. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of mevrouw Landweer-de Visser niet met iemand kan ruilen. De VOORZITTER geeft in overweging, dat mevrouw Land weer-de Visser ruilt met de heer Brouwer en dat deze in haar plaats candidaat wordt gesteld voor de Commissie Strafver ordeningen. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 288