- - 14 - BESTRIJDING DER TUCHTELOOSHEID. -1.766 Beschikbaarstellen van subsidie van ƒ.50,aan de Bond tegen het Schen den door het Vloeken van Gods Heilige Naam 21 Dec 53 191 VOLKSGEZONDHEID IN HET ALGEMEEN. -1 .771 Weigeren van subsidie aan de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid21 Dec 53 CENTRALE SLACHTPLAATS. 194 -1.773.12 Overname aandelen in de N.V.Centrale Slachtplaats 20 Mrt 53 32/38 Aanhouden voorstel be treffende overname aande len N.V.Centrale Slacht plaats17 Sep 53 124/126 Overname aanedelen in de N.V.Centrale Slachtplaats van Soest30 Oct 53 138/139 BESCHIKKINGEN BETREFFENDE DOLEN. -1.776 Begraafplaats in S'berg.. 20 Apr 53 57 Idem 21 Dec 53 199 HINDERWET -1.777.51 Verlenen ontheffing ver ordening ex art.4, 1e lid 2e der Hinderwet aan E. Samsom te Soest t.b.v. de oprichting van een auto plaatwerkerij en lasserij in de kom der gemeente... 23 Feb 53 5 Vaststelling van een ver ordening tot wijziging ver ordening houdende aanwij zing gedeelte der gemeente Soest, bestemd voor het oprichten, hebben of ge bruiken van enige inrich tingen, vallende onder de Hinderwet28 Mei 53 63 Verlenen ontheffing ver ordening ex art.4, 1e lid 2e der Hinderwet aan Ben zine- en Petroleummij.N.V. te A'dam t.b.v. het heb ben van 2 ondergrondse benzinebewaarplaatsen in de kom van Soesterberg Idem aan de C.V.Ceramiek van Breugel te Soest t.b.v. het hebben van een aardewerkfabriek in de kom der gemeente Idem aan G.Hilhorst voor het hebben van een boven grondse petroleumbewaar- plaats in de kom der ge meente30 Nov 53 147 30 Oct 53 133/134 30 Oct 53 134 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 28