1 Sept o 1953 118. Bij loting wordt als voorzitter van de eerste afdeling de wethouder Van den Arend en als voorzitter van de tweede afdeling de wethouder Be Haan benoemd. Bij loting worden de beide afdelingen als volgt samen gesteld 5 Eerste afdeling; de leden C. van Andel, A. Brouwer, H.Ao Butzelaar, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, Br. B.J.P. Oran je, P.C. Pieren en mevrouw S.M. Polet-Musler Tweede afdeling; de leden H.J.S. Clemens, T. Borresteijn, Po Grift, HoC. Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, J.A. Schaafsma, M.M. van Wely en J.B.L. Zoetelief. 130. Voorstel tot aanwijzing van twee leden en twee plaatsver vangende leden van de Commissie van Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Met algemene (18) stemmen worden tot leden benoemd de heren R, Hilhorst en JoA. Schaafsma, die verklaren hun be noeming te aanvaarden. Met algemene (18) stommen worden tot plaatsvervangende leden benoemd de heren P. Grift en Br. B.J.P. Oranje. Be heer Grift verklaart zijn benoeming te aanvaarden. Bo VOORZITTER dankt de leden van het stembureau, mevrouw Polet-Musler en de heer A.P. Hilhorst, bijzonder voor de uit gebreide diensten die zij hedenavond hebben bewezen. 131. Voorstel tot salarisverhoging van het gemeentepersoneel over eenkomstig de van hogerhand gegeven richtlijnen. Bit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 132. Bo wethouder VAN ZABELHOEE richt in de eerste plaats een woord van dank tot diegenen, die gemeend hebben hem het ver trouwen te moeten geven om in de volgende periode wederom als wethouder te kunnen fungeren. Hij hoopt dit vertrouwen in te lossen. Spreker kan zich voorstellen, dat in deze gemeente de gedachte geleefd heeft, dat hier misschien een ander College zou komen. Tot diegenen die deze gedachte hadden - de mo tieven wil spreker laten rusten - zou hij toch nog wel even iets naar voren willen brengen. Zoals in de verklaring van de P.v.d.A. reeds is uiteengezet, is het het beste, dat de samenstelling van hot College in een plaats mot een ge mengde bevolking als Soest op de breedst mogelijke basis is gesteld. Naast het werk ter voorbereiding van de raadsver gaderingen komt hot College dagelijks in aanraking met de bevolking, die uit de aard der zaak het meeste vertrouwen zal stellen in een College op de breedst mogelijke basis sa mengesteld. Baarenboven men weet, dat ieder oen persoon naar zijn aard in dit College aantreft. Bit is zeer bevorderlijk en goed voor het werk van het College, maar ook in de Raad is het juist wanneer deze rust bewaard blijft. Be gemeente Soest zal zich do komende jaren voor tal van zeer moeilijke vraagstukken zien geplaatst. Spreker wijst op de financiële positie, de moeilijkheden die ongetwijfeld zullen volgen met de kasvoorzieningen, grond aankopen, uitbreidingsplannen. Het is van het grootste be lang, dat deze vraagstukken met de ernst, die daarvoor nodig is, behandeld zullen kunnen worden, zonder dat ze doorkruisd worden door politiek gekonkel of andere oorzaken. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 292