Nr. 9. 17 Sept. 1953 -- 120. NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op Donderdag 17 September 1953? des namiddags te 7.15 uur VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Eesten. Tegenwoordig de leden C. van Andel, J. van den Arend, A. Brou wer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P, drift, K. de Haan, A.P. Hilhorst (iets later), R. Hilhorst, H.C. Kla- renbeek, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht is ingekomen, dat de heer A.P. Hilhorst iets later ter vergadering zal komen. 133. Beëdiging van het benoemde lid van de Raad, de heer Dr. D.J.P. De heer Oranje legt in handen van de Voorzitter de in ar tikel 45 der Gemeentewet voorgeschreven eden af. De VOORZITTER wenst de heer Oranje geluk met zijn benoeming tot lid van de Raad en spreekt de hoop uit, dat deze in dit werk veel voldoening zal smaken. De heer ORANJE dankt voor de souplesse en voortvarendheid, waardoor hij, hoewel eerst 25 Augustus zijn geloofsbrief is onderzocht en hij 1 September de vergadering^niet kon bijwonen, toch tot lid van commissies van bijstand is benoemd. 134. Ingekomen stukken. a. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administraties met voor stel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. b. Aanbieding begrotingswijziging, rekening gedeelte 1951 en rekening 1952 overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming van de Bevolking in de kring Utrecht IV. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisgeving Mevrouw LANDWEER-de Visser herinnert er aan destijds te hebben verzocht de heer Koppen van het stuk van de P.U.E.M. ten stadhuize inzage te laten nemen. Deze heeft daarop inmiddels commentaar geleverd. Kan dit thans worden medegedeeld? Bij de rondvraag kan dit punt moeilijk ter sprake worden gebracht. De VOORZITTER meent, dat dit commentaar, tenzij het van be lang wordt geacht het in deze vergadering te bespreken, beter bij de ingekomen stukken voor de volgende vergadering kan wor den gelegd. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat de heer Koppen ver schillende bezwaren tegen de zienswijze van de P.U.E.M. naar voren heeft gebracht. Door het commentaar aan te houden tot de volgende vergadering wordt de zaak weer uitgesteld, terwijl door de gemeente Soest te veel geld wordt betaald. Oranje ^.ingevolge art. U 14 van de Kieswet nog Toevoeging goedgekeurd. De üeoretaris, De Voorzitter, De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 296