17 Sept. 1953 121 De VOORZITTER merkt op, dat het commentaar van de heer Koppen niet is ingekomen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt dat de heer Koppen, omdat zij hem had medegedeeld dat hij het stuk ten gemeentehuize kon gaan inzien, aantekeningen en commentaar aan haar heeft over handigd met de vraag, of zij dit mondeling met commentaar harerzijds kon overleggen. Hij heeft haar alles uitgelegd. Zij kan echter ook het stuk overgeven, dat dan de volgende keer onder de ingekomen stukken kan worden opgenomen. De VOORZITTER acht het het vruchtbaarste, als het stuk in handen van het College komt, dat het dan eventueel ter verkrijging van nadere inlichtingen kan sturen naar de P.U.E.M. Mevrouw LANDWEER-de Visser deelt mede dat de heer Koppen bereid is zijn commentaar mondeling toe te lichten. De VOORZITTER verklaart op dit gebied volkomen leek te zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt dat de heer Koppen alles duidelijk uitlegt, zodat men het ook als leek kan begrijpen. Zij heeft de indruk, dat Soest een beetje door de P.U.E.M. wordt genomen. Volgens de heer Koppen kan de spanning wel hoger worden opgevoerd, behalve voor degenen, die vlak in de buurt van de centrale wonen, wier electrische apparaten daar door zouden worden beschadigd. Pas als het net wordt uitge breid kan men aan zijn trek komen. Het net is jaren geleden ge legd en sindsdien is de gemeente uitgebreid, zodat het nu niet meer toereikend is. Spreekster zou gaarne zien, dat de raads leden het commentaar van de heer Koppen tegen de volgende ver gadering als ingekomen stuk ter inzage zouden krijgen. De heer ORANJE vraagt inlichtingen over de achterstand der huishuren, die op een gegeven ogenblik was opgelopen tot 1800, maar op 15 Juli voor een belangrijk gedeelte was ingelopen. De VOORZITTER meent dat de grote achterstand voornamelijk is te wijten aan het feit, dat de stand is opgenomen juist voordat de maandhuren waren voldaan. Voor een complex van 12 maandwoningen in Soesterberg kan op een gegeven ogenblik een huurschuld van drie weken bestaan. Deze huurschuld komt tot uiting in de boeken, maar wordt aangezuiverd als de maand om is. Het is geen reële achterstand; de woningen worden allemaal per week verhuurd, maar enkele daarvan worden per maand betaald De heer CIEMENS merkt op, dat normaliter vooruit wordt betaald, zodat, als de stand van zaken halverwege de maand wordt opgenomen, zou moeten blijken, dat 14 dagen huur voor de maandwoningen vooruit was betaald. Mevrouw POLET-Musler meent dat, daar de toestand op 30 Juni is opgenomen, er nooit achterstand kan zijn geweest. De huren van 25 - 30 Juni zijn dan betaald en 1 Juli worden de maandhuren over de gehele maand voldaan. De VOORZITTER zegt dat de achterstand ingaat op het moment, dat men formeel had moeten betalen. Betaalt men een week later, dan is er een formele achterstand van een week. De heer CLEMENS meent dat weekhuren een week en maand huren een maand vooruit betaald worden. De VOORZITTER zegt, dat dat niet gebeurt. De heer CLEMENS acht dat funest, daar daardoor de mensen komen vast te zitten. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 298