INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE SOEST, OVER HET JAAR 1953. BEVORDERING GROEI EN ONTWIKKELING. -2.07.12 Klok op V.V.V.huisje.30 Oct 53 143 Verlenen van een sub sidie en een renteloos voorschot aan de V.V.V. "Soest-Vooruit21 Dec 53 206/215 NAAMGEVING AAN STRATEN; STRAATNAAMBORDJES. -2.07.155.2 Geven van namen aan enige straten26 Jun 53 80 Voorstel raadslid Van Wely laan naar Burg. des Tombe te noemen.26 Jun 53 80 EIGENDOM EN BEZIT. -2.07.351 Regeling schadeloos stellingen voor de t.b.v. het vliegveld Soesterberg gevorderde gemeenteeigendommen... 23 Eeb 53 15 Vraag raadslid Oranje om inlichtingen over de achterstand huishu ren17 Sep 53 121/122 Raadslid Butzelaar doet de suggestie de door de burgerij ge schonken lantaarn te plaatsen in het plant soen nabij de Boeren leenbank30 Oct 53 144 AANKOOP -2.O7.35i.ll Aankoop van een per ceel bouwland nabij de Prins Bernhardlaan van G.v.d.Berg23 Eeb 53 14 Aankoop van grond ter afronding van het na tuurreservaat Korte Duinen van Mr.J.van Nes23 Eeb 53 15 Aankoop van grond nabij Nieuwstraat van G.Sij- berden23 Eeb 53 15 Discussie inzake de aankoop van grond nabij het Raadhuis van de N.V.Ned.Spoorwegen.23 Eeb 53 18/19 Aankoop strook grond, gelegen aan de Van Beuningenlaan van W. van der Leek20 Mrt 53 38 Aankoop van grond nabij het Raadhuis van de N.V.Ned.Spoorwegen.20 Mrt 53 38 Terugneming aankoop strook grond, gelegen aan de Van Beuningen laan van W.van der Leek 20 Apr 53 52/53

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 2