- De - - 17 Sept. 1953 122. De heer ORANJE begint te vrezen, dat hij zich niet hele maal heeft vergist. De YOORZ.ITTER erkent, dat er inderdaad een reële achter stand bestaat. De wethouder VAN ZADELHOPE bevestigt, dat de huren voor uit betaald moeten worden. De VOORZITTER zegt, dat toen in Juni de stand van zaken werd opgenomen, er bij enkele particulieren een achterstand was, maar het grootste verschil werd veroorzaakt door de maand- huren waarvoor, aangezien deze woningen als regel per week worden verhuurd nog geen regeling is getroffen. Inderdaad zal voor de maandhuren een aparte regeling moeten worden vastge steld De heer ORANJE merkt op dat de achterstand dus zit in het feit, dat per maand wordt betaald en per week afgerekend. De VOORZITTER zegt, dat men zich daarom over de achter stand geen zorgen behoeft te maken. De heer ORANJE acht het wel gewenst, dat aan de bestaande regeling een einde wordt gemaakt. 135» Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Koninginne- laan 59 en 61 (1-335). Mevrouw POLET-Musier vraagt, waarom het zo lang moest du ren voor het voorstel tot deze urgente onbewoonbaarverklaring kwam. De brief, die aanleiding is geweest tot dit voorstel, is in Juni ingekomen. Ook zou zij gaarne vernemen of het Col lege wil trachten de bewoners, als de termijn van zes maanden is verstreken, inderdaad te laten verhuizen. De heer ORANJE sluit zich aan bij de laatste vraag van me vrouw Polet en wijst er op, dat ondanks de bestaande huizennood hier twee woningen worden uitgeschakeld. Is het bekend, of daar iets tegenover staat? De VOORZITTER zegt dat het lange beloop van deze zaak is te wijten aan de met succes bekroonde pogingen, tegenover het verlies van deze twee woningen bouwvolume te krijgen voor twee nieuwe. Bericht is ingekomen, dat de gemeente bouwvolume krijgt voor twee woningen, als twee andere woningen onbewoon baar werden verklaard, waarna in overleg met de dienst is be sloten daarvoor de panden Koninginnelaan 59 en 61 aan te wijzen. Daarmee zijn de woningen nog niet ontruimd, want de grote moei lijkheid is, woonruimte te vinden. Op de vraag, of het bouw volume ook ter beschikking kwam als de onbewoonbaar verklaarde woningen niet direct, maar als de nieuwe woningen klaar waren, zouden worden ontruimd, is een bevredigend antwoord ontvangen. In dit uitzonderlijke geval komen voor de twee onbewoonbaar verklaarde huizen twee nieuwe huizen terug. De heer ORANJE merkt op dat het bouwvolume komt aan de gemeente, terwijl de onbewoonbaar verklaarde woningen particu lier eigendom zijn. Kan het bouwvolume niet beschikbaar worden gesteld voor de particuliere bouw? De VOORZITTER zegt dat in de practijk dit bouwvolume komt bij het totale bouwvolume, waaruit zowel gemeentelijke als par ticuliere bouw putten. Deze twee woningen moeten woningwet woningen zijn. Het is echter altijd mogelijk van twee der zeventig te bouwen woningwetwoningen te zeggen, dat zij hebben gediend ter vervanging van de onbewoonbaar verklaarde woningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 300