17 Sept. 1953 123. De heer ORANJE zou het "betreuren,, als door deze maat regel particulier woning "bezit verloren ging. De VOORZITTER zegt, dat men ten aanzien van de ont ruiming door de Woningwet is gebonden aan een bepaalde termijn, die kan worden verlengt. Op de gemeente rust de plicht te zorgen, dat zij voor de onbewoonbaar verklaarde woningen twee andere terugkrijgt. De ontruiming blijft echter een moeilijk punt. De heer ORANJE vraagt wat er na ontruiming met de woningen gebeurt. De VOORZITTER zegt dat zij particulier eigendom blijven. Verder dan tot verplichting tot ontruiming strekt de on bewoonbaar-verklaring niet. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen, (De heer A.R. Hilhorst komt ter vergadering). 136, Voorstel tot verhoging van het crediet voor de toekenning van studietoelagen (1-336). De heer ORANJE vraagt of voor degenen, waarvan het kerstrapport zal worden afgewacht, de toelage zal worden betaald met ingang van 1 September dan wel van een latere datum. Mevrouw POLEI -Musier wijst er op, dat één gegadigde niet is afgewezen omdat de capaciteiten er niet waren, maar omdat de opleiding tot kleuteronderwijzeres niet in de regeling was opgenomen. Zij vraagt of deze opleiding, nu de waardering voor het kleuteronderwijs en daarmee de aan de opleiding gestelde eisen zozeer zijn gestegen, niet alsnog in de regeling kan worden betrokken. De wethouder DE HAAN zegt in antwoord aan de heer Oran je, dat als do toelage wordt verstrekt, dit geschiedt voor het gehele studiejaar. Het lag reeds in de bedoeling, wan neer de gelegenheid zich daartoe, bij voorbeeld bij de be grotingsbehandeling, voordoet, de opleiding voor kleuter onderwijzeres in de studiebeurs-regeling op te nemen. Ook B&W voelen dat hier een leemte bestaat. Steeds meer wordt het subsidie voor het kleuteronderwijs gekoppeld aan het gebruik van gediplomeerde krachten, zodat het logisch is de opleiding in de studiebeursregeling op te nemen. Mevrouw POLET-Musler vraagt of de regeling dan niet op zeer korte termijn kan worden herzien, zodat zij nog voor dit studiejaar kan gelden. Als wordt gewacht tot de begro tingsbehandeling, geldt het voor het volgende studiejaar en heeft de betrokkene er niets meer aan. De wethouder DE HAAN zal trachten, in een der volgen de raadsvergaderingen met een dergelijk voorstel te komen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 137. Voorstel tot wijziging van gemeentebegroting en die van bedrijven voor 1953 (IV-338). Mevrouw POLET-Musler vraagt of het College bereid is voortaan de voorwaarde te stellen, dat de aannemers groepsgewijs opleveren, zodat niet nog hier en daar aan een huis wordt gewerkt terwijl de andere huizen al bewoond zijn, hetgeen voor de gemeente een belangrijke huurderving betekent - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 302