17 Sept. 1953 1 25 o zo lang op zich laten wachten, dat het werd afgekeurd. Ge deputeerde Staten hebben toestemming gegeven om, in afwij king van de rijksregeling, toch nog weer een besluit te nemen en om de aandeelhouders ter wille te zijn, is het voorstel op deze agenda geplaatst. Of de beslissing vroeger of later valt maakt voor de gemeente niet veel verschil; het voor stel is gedaan, omdat er door de aandeelhouders op werd aangedrongen. In tien minuten kan de wethouder wel een en ander mededelen, maar de zaak niet van A tot Z behandelen. Wanneer dus de nieuwe raadsleden zich bezwaard gevoelen, een besluit te moeten nemen terwijl zij zich over de zaak waarom het gaat niet veilig voelen, is het College bereid, het voorstel aan te houden. De heer ORANJE zegt voldoende vertrouwen in het College te hebben, maar het anderzijds moeilijk te vinden wel ge fundeerd zijn stem uit te brengen zonder dat verschillende vragen zijn beantwoord. Hij is echter bereid, zich aan de stemming te onttrekken. De VOORZITTER acht deze oplossing vrij onbevredigend. Had men meer tijd, dan zou er een half uur voor kunnen wor den uitgetrokken. De heer ORANJE zegt zich daartoe te hebben bereid ver klaard om te tonen, dat hij geen moeilijkheden wil veroor zaken. De VOORZITTER acht het bevredigender, dat alle raads leden hun stem kunnen uitbrengen en het niet nodig is zich van stemming te onthouden, omdat men niet voldoende op de hoogte is. Daar het niet erg beleefd zou zijn de heer Van Embden te laten wachten lijkt het hem beter, de slagers teleur te stellen en het voorstel aan te houden. De wethouder VAN DEN AREND zegt dat de slagers regel matig op een beslissing aandringen. B&W krijgen regelmatig brieven over deze zaak. Het zou daarom erg prettig zijn, v/anneer vanavond de beslissing kon worden genomen. Wanneer het punt tot de volgende vergadering wordt aangehouden, be tekent dit al gauw een uitstel van drie of vier weken. De heer ORANJE herhaalt, dat hij niet over de zaak kan oordelen. De wethouder VAN DEN AREND is bereid de gang van zaken in het kort uiteen te zetten. De VOORZITTER gelooft dat men, hoezeer men het moge betreuren, de slagers beter even op antwoord kan laten wachten. De heer ORANJE vraagt of dit niet beter aan de Raad kan worden overgelaten. De VOORZITTER vreest daarmee de Raad in een moeilijke positie te brengen. Het is voor de Raad misschien gemakke lijker, als hij het besluit maar neemt, het punt aan te hou den. Hij hoopt dat de wethouder daardoor niet te zeer zal zijn teleurgesteld. Het is erg onbevredigend als raadsle den moeten meestemmen terwijl zij niet op de hoogte zijn of zich van stemming onthouden, terwijl dit niet nodig zou zijn geweest wanneer zij zich hadden kunnen inwerken. De brief van de inspecteur is erg laat gekomen; er was niet op gerekend, dit punt in deze vergadering te behandelen. - Toen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 306