I Nr. 10. 30 October 1953 127. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag, 30 October 1953» des namiddags te 19.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M.Pesten. Tegenwoordig de leden: C.van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Lorresteijn, P.Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klaren- beek, Mevr. SG.Landweer-de Visser, Lr. L.J.P. Oranje, P.C. Pieren, Mevr. S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M.van V/ely, W.G-. van Zadelhoff en J.L.L. Zoetelief. Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule Vervolgens stelt hij aan de orde: 142. a. Vaststelling der notulen van de raadsvergaderingen van 25 Augustus, 1 September en 17 September 1953. In de notulen van de vergadering van 17 September 1953 worden, op voorstel van de heer Oranje, in punt 133 op pagina 120, regel 26, tussen de woorden "vergadering" en "niet", ingelast de woorden: "ingevolge artikel U 14 van de Kieswet nog" Laarna worden de notulen van de drie vergaderingen, overigens ongewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, b. Vaststelling der notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad gehouden op 16 October 1952, 23 Febru ari 1953, 20 Maart 1953, 20 April 1953 en 1 September 1 953. Le heer ORANJE beschouwt de publieke contröle op de openbare vergaderingen van de Raad als een van de zuilen van de democratie. Laar de besloten vergaderingen aan deze contröle zijn onttrokken, stelt hij voor in het openbaar mede deling te doen van de in de besloten vergadering behandelde onderwerpen» opdat de publieke contröle althans enigermate wordt hersteld. Le VOORZITTER deelt mede, dat in de bovengenoemde beslo ten vergaderingen de volgende punten zijn behandeld: benoeming van een onderwijzer aan een openbare lagere school; ontslag aan Gemeente-secretaris Batenburg; benoeming nieuwe Gemeente-secretaris; veiling van grond; jaarwedden van de wethouders Le notulen der vijf genoemde vergaderingen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 143. Ingekomen stukken. a. Rapport van de Lirecteur van Gemeentewerken met betrekking tot het adres van de Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf en het Bestuur van de B.N.A. inzake het ontwerpen en uit voeren van bouwobjecten. Le heer ORANJE heeft met veel instemming gelezen het geen de heer Schaafsma over dit onderwerp in de vergadering van 21 Juli heeft gezegd. Het spijt hem, dat de directeur van Gemeentewerken aan het culturele aspect van deze zaak, - waarop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 308