- 15 - Verlenen ontheffing ver ordening ex art.4, 1e lid 2e, der Hinderwet aan het automobielbedrijf "Cramer en Prins" N.V.i.o. te Soest voor het hebben van een reparatiebedrijf in de kom der gemeente30 Nov 53 147 VERONTREINIGING VAN LUCHT, BODEM EN WATER. -1.777.6 Uitvoering werkgelegen- heidsobject riolering Ko ning innelaan-Re gent e ss elaan met aanvaarding van een rijksbijdrage23 Pebr 53 21 Verstrekken van een cre- diet voor het aanbrengen van een riolering in de Torenstraat20 Apr 53 41/42 Verstrekken van een cre- diet voor het gereedmaken en uitwerken van de plan nen van een volledige rioolzuiveringsinstalla tie26 Jun 53 75 Behandeling telegram be woners Torenstraat m.b.t. aanleg riool aldaar25 Aug 53 98/100 SCHADEVERGOEDINGSVERORDEN ING -1.777.81 Mogelijkheid tot toeken ning van schadevergoeding aan H.van Burgsteden te Soesterberg28 Mei 53 59/60 UITBREIDINGSPLAN. -1.777.811 Intrekken van het beroep tegen het besluit van G.S. d.d. 25 Juli 1950, 2e afd. No. 2539/1664, waarbij gedeeltelijke goed keuring werd onthouden aan het raadsbesl. van 26 Augustus 1949 tot vaststelling uitbreidings plan ten Z. spoorlijn Utrecht-A'foort23 Eeb 53 21 Vaststelling partieel uitbreidingsplan "Laza- rusberg"20 Mrt 53 26 Verdaging beslissing be treffende vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor gedeel te, gelegen ten Z. van de spoorlijn Utrecht-A'foort20 Mrt 53 26 Wijziging van de bebou wingsvoorschriften, beho rende bij uitbr. plan in onderdelen voor gronden langs de Rijksweg te Soest 20 Mrt 53 26

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 30