30 October 1953 128» waarop de heer Schaafsma toen heeft gewezen, zo weinig aan dacht heeft geschonken. De gemeente bouwt geen huizen meer, maar gehele straten en stadswijken, die het aanzicht van deze tijd dragen. Daarom is het belangrijk hoe deze wijken er uitzien. Een ieder moet dit aanzicht zien, of hij wil of niet, tot in lengte van dagen» Spreker meent geen enkele ambtenaar te kort te doen, wanneer hij betwijfelt, of de ambtenaren de verant woordelijkheid voor dit deel van de gemeentelijke nieuwbouw kunnen dragen. Hij zou er veel voor voelen, evenals bij het uitbreidingsplan, ook bij de bouw een deskundige in te scha kelen. Spreker is het volkomen eens met de heer Schaafsma, dat de B.N.A., die tegelijkertijd een bond is voor de bevorde ring van de Nederlandse architectuur, door de beste Neder landse bouwmeesters wordt beheerst. De B.N.A» staat telkens voor de Nederlandse cultuur op de bres en heeft zich de achting verworven van ieder, die het met de Nederlandse cultuur goed meent. Desondanks verklaart de directeur van Gemeentewerken in zijn rapport, dat de B.N.A. er na jaren van actie nog niet in is geslaagd een zodanige selectie on der haar leden te bewerkstelligen, welke het verantwoord maakt, dat de overheid zonder bezwaar aan haar leden opdrach ten kan verstrekken. De B.N.A. heeft een college van advies ingesteld, dat een voordracht van drie architecten verstrekt aan ieder, die om een architect vraagt. Het staat onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam, de heer d'Ailly. Daarom durft spreker, ondanks de bezwaren van de directeur van Gemeentewerken, het inschakelen van een architect van de B.N.A. aan te bevelen. Het culturele aanzicht van de gemeente staat op het spel. De heer SCHAAFSMA heeft het rapport van de directeur van Gemeentewerken met grote belangstelling gelezen. Deze begint met de klagers gelijk te geven, maar de mensen die be ginnen met gelijk te geven, terwijl zij het toch niet met je eens zijn, zijn doorgaans de moeilijksten. Spreker heeft zich het ergst gestoten aan de opmerking in het rapport, dat het lidmaatschap van de B.N.A. in het geheel geen waarborg is voor bekwaamheid. Maar daar moet eigenlijk tegen op komen de organisatie van de personen, die het betreft. De directeur van Gemeentewerken heeft gezegd, dat de gemeente wat de bouw betreft, moeilijk anders kan doen dan wat zij op het ogenblik doet. Hij sluit zich dus aan bij de practijk en heeft daarmede een stap voor bij degene, die streeft naar het ideaal» Niettemin is spreker van oordeel, dat de directeur van Gemeentewerken de zaak niet in haar volle omvang ziet. T.z.t. zal de zaak opnieuw aan de orde moeten komen, maar in deze vergadering kan de Raad geen spijkers met koppen slaan. De wethouder VAN ZADELHOFF acht het adres geen gemak kelijk onderwerp om in een openbare vergadering te bespreken. Uit de woorden van de heer Oranje is al gebleken, dat men gauw over personen begint en dat zou spreker geheel achter wege willen laten. De gemeente Soest is volstrekt niet begonnen de archi tectuur van haar woningen aan zich te trekken» De practijk - heeft -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 310