30 October 1953 130. geen melding van. De VOORZITTER wijst er op, dat men overal in den lande de na-oorlogse woningen er uit kan halen. Het zijn precies dezelfde woningen. Het streekeigene is verdwenen tengevolge van de zeer stringente voorschriften van Wederopbouw, Geluk kig is daartegen verzet gekomen, juist van de zijde van een vereniging, die het aanzien van de Nederlandse steden en dorpen ter harte gaat. Minister Witte heeft reeds een com missie ingesteld om hem van advies te dienen. De wethouder VAN ZADELHOFE wijst er nog op, dat er behalve de voorschriften van het Rijk ook nog een controverse bestaat tussen de stedebouwkundigen en de architecten. De stedebouwkundigen stellen - van hun kant begrijpelijk - de voor- en achtergevelrooilijn, de hoogte van de goot en de dakhelling vast, waardoor een huis met uitzondering van de ramen en de deuren reeds geheel is bepaald. De heer ORANJE: Een reden te meer om deze adviseurs op stede bouwkundig gebied te laten bestrijden door iemand op gelijk niveau. Het rapport wordt verder voor kennisgeving aangenomen. b. Adres van de bewoners van de luitenant Koppenlaan, verzoe kende verbetering van de trottoirs van die laan, welk adres bereids om advies is gezonden aan de Directeur van Gemeen tewerken. De VOORZITTER deelt mede, dat het advies op dit adres in de volgende vergadering in behandeling zal komen. Het adres wordt gesteld in handen van B&W om prae-advies. c. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeen ten betreffende controle administraties met voorstel van Burgemeester en Wethouders deze voor kennisgeving aan te nemen. d. Aanbieding begrotingswijziging overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring Utrecht IV. e. Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 25-9-1953, Afd.IV, Nr. 1624, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 13 October 1953 tot verstrekking van een geldlening ingevolge de hypotheek- en voorschotregeling woningbouw aan G.van Ooijen te Soest. De volgnummers c - e worden aangenomen voor kennisgeving. fVragen van de raadsfractie van de P.v.d.A. inzake het volkscrediet met beantwoording van Burgemeester en Wet houders De heer PIEREN deelt mede, dat de fractie van de P.v.d.A., gezien de beantwoording van het College en het stuk, dat de Commissie voor Sociale Zaken ter bestudering heeft gekregen, van bespreking van het volkscrediet in deze vergadering afziet en het studierapport van de Commissie voor Sociale Zaken wil afwachten. De heer ORANJE, die jarenlang met een volkscredietbank van dichtbij te maken heeft gehad, heeft de beantwoording van B&W met belangstelling gelezen en zal verder het studierapport gaarne afwachten. De vragen en de beantwoording worden voor kennisgeving aangenomen. g. Schrijven van de heer Koppen d.d. 7 September 1953 naar - aanleiding -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 314