30 October 1 953 131 aanleiding van de beantwoording door de Directie der P.U.E.M. van een ingezonden stuk, houdende klachten over te lage spanning der electrische stroom met antwoord van Burgemeester en Wethouders. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat de gehele protes tants-christelijke fractie het antwoord van B&W niet zo steekhoudend vindt. Op de korte tijd geleden door de P.U.E.M. gehouden demonstratie voor electrisch koken was de spanning zo laag, dat het koken en bakken langer duurde dan men gewoon is. Zelfs degene, die de demonstratie hield, moest er kennen, dat de spanning zo laag was. Het argument van B&W, dat voor de lagere spanning ook minder wordt betaald, kan spreekster niet geheel onderschrij ven. Op dezelfde demonstratie is als voordeel van electrisch strijken aangevoerd, dat het ijzer zo gloeiend heet wordt, dat men op een gegeven moment de stekker uit het stopcontact kan nemen en verder kan strijken zonder dat het verder een cent kost» In Soest wordt het ijzer echter nooit zo heet, dat men de stekker uit het stopcontact kan nemen. Het bevreemdt spreekster, dat men zegt, dat de afnemers minder betalen, want als men de apparaten zoveel langer moet aansluiten om nog minder dan de normale warmte te krijgen, trekt men aan het kortste eind. De heer Koppen heeft als deskundige spreekster medege deeld, dat de afnemers minder licht krijgen dan waarvoor zij betalen, omdat zij een sterkere lamp of twee lampen moeten gebruiken. Aan het einde van hun antwoord schrijven B&W: "Wel zijn wij van oordeel, dat de gemiddelde spanning in deze gemeente aan de lage kant is en ofschoon men niet uit het oog mag ver liezen, dat in de na-oorlogse jaren ten aanzien van het electriciteitsbedrijf tal van moeilijkheden moesten worden overwonnen, hebben wij er één dezer dagen bij de directie van de P.U.E.M. nogmaals op aangedrongen al het mogelijke te doen, teneinde de stroomspanning op te voeren." Spreekster verbaast zich dan ook over de negatieve hou ding van het College ten opzichte van de brief van de heer Koppen. B&W geven dus toe, dat de spanning te laag is; daar door moeten de afnemers te veel betalen. Het verheugt spreek ster daarom, dat haar gehele fractie het met haar eens is, dat het geen uitweg is het schrijven zonder meer voor kennis geving aan te nemen» De heer VAN ANDEL vindt het antwoord negatief en is van oordeel, dat B&W, gezien de brief van de P.U.E.M., een zeer toegevende houding hebben aangenomen. Hij bepleit het houden van steekproeven op willekeurige avonden door een deskundige van de gemeente om de spanning op deze willekeurige momenten vast te stellen wanneer er geen overbelasting is. De heer ORANJE stelt vast, dat de P.U.E.M. in gebreke is, hetgeen zij zelf toegeeft. Zij spreekt van personeels- fouten, maar spreker is niet gerust omtrent de frequentie waarin deze fouten voorkomen. Spreker verzoekt B&W de Raad in kennis te stellen van het antwoord van de P.U.E.M. en van de maatregelen, die zij denken te ondernemen. De Raad moet tegenover de P.U.E.M. niet al te toegevend zijn. Blijkens het jaarverslag heeft zij een dividend uitbetaald van 7 io plus 2 achterstallig dividend, ondanks de belang- - rijke -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 316