30 October 1953 132. rijke maatregelen, welke zijn genomen ter verbetering van de stroomspanning speciaal in de richting van Amersfoort, Veenendaal en Driebergen, waaronder ook de gemeente Soest valt. De prijs van koper en lood is belangrijk teruggelopen. Het ligt niet op de weg van de afnemers al te veel te denken aan de belangen van de P.U.E.M. Het gemeentebestuur, als vertegenwoordiger van de belangen van de afnemers, behoort vol te houden tot de spanning permanent op bevredigende hoogte is gebracht. De VOORZITTER zegt, dat in het antwoord van B&W op de te lage spanning wordt gewezen. Het zou goed zijn nu en dan de spanning te laten opnemen, maar de gemeente beschikt niet over de apparatuur en het personeel om dat te doen. Dat de spanning te laag is, is echter een zodanig communis opino, dat het niet nodig is met bewijzen te komen, temeer niet omdat de P.U.E.M. het zelf toegeeft. Het ligt niet op de weg van het gemeentebestuur de P.U.E.M. in bescherming te nemen, maar het is wel goed reëel te zijn en de mededeling van de P.U.E.M. over de achterstand tengevolge van de oorlogsomstandigheden te aanvaarden. Het gaat er om de zekerheid te verkrijgen, dat de achterstand zo snel mogelijk wordt ingehaald. Dit heeft het College de P.U.E.M. nu nog weer verzocht. In een brief aan de P.U.E.M. heeft het College er op gewezen, dat de spanning tijdens de bekende demonstratie in "Eemland" te laag was. Het antwoord van de P.U.E.M. op deze brief zal voor de Raad ter inzage worden gelegd. Wat de betaling betreft, heeft spreker begrepen, dat men niet meer kWh betaalt dan men inderdaad gebruikt. Hij wil echter aannemen, dat men meer moet betalen, doordat de appa ratuur op een hogere spanning is ingesteld en daardoor bij een lagere spanning minder tot haar recht komt, zodat men uiteindelijk meer stroom moet afnemen. Er zijn geen bewijzen, dat de P.U.E.M. niet bereid is verbetering aan te brengen. Er komt bij voorbeeld een groot schakelstation in Soestdijk en dat is niet voor niets. Mevrouw LANDWEER-de Visser vreest, dat men slechts lap middelen toepast. Een deskundige heeft haar verzekerd, dat het gehele net moet worden uitgebreid en dat de spanning huisjes slechts tijdelijk een beetje helpen. De heer ORANJE zou meer onder de indruk van de goede wil van de P.U.E.M. zijn, indien hij in de brief van 29 Juli 1953 van dit lichaam niet had moeten lezen: Een contractuele ver plichting van de P.U.E.M. om onder een bepaalde spanning stroom te leveren bestaat niet. Als de P.U.E.M. er toe over gaat zich formeel sterk te maken met het citeren van con tractuele verplichtingen, ondergraaft zij in dezelfde mate haar morele waarde. Daarom dringt spreker er op aan niets na te laten om de P.U.E.M. aan te vechten, waar het kan. De heer VAN ANDEL vraagt, wanneer het contract met de P.U.E.M. afloopt. Daarna zou men een bepaling omtrent de spanning in het contract kunnen opnemen. De VOORZITTER wijst er op, dat in het eerste stuk in de Soester Courant heeft gestaan, dat de P.U.E.M. de overeenge komen spanning niet leverde. Daarop heeft de P.U.E.M. terecht gezegd, dat zij contractueel niet gebonden was aan het leveren van stroom onder een bepaalde spanning. De grootverbruikers - gaan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 318