30 October 1953 134. en de Generaal Winkelmanstraat? De heer CLEMENS is het volkomen eens met de heer Pieren. Hij is zelf op het wandelpad bij het Shell-station op de hoek Rademakerstraat-Generaal Winkelmanstraat bijna door een auto aangereden, die een grote vaart had. Maat regelen zullen spreker en geheel Soesterberg ten zeerste verheugen. De VOORZITTER zegt, dat de klachten de benzine stations aan de Zuidzijde betreffen, maar dat men geen bezwaar zal hebben tegen het benzinestation aan de Noord zijde. De situatie is inderdaad vrij hopeloos. Om te tanken moet men op het fiets- of het wandelpad staan. Misschien zou een oplossing kunnen zijn, dat de tankende auto's op de berm worden geplaatst. De heer C1EMENS zegt er prijs op te stellen, dat de Rijkswaterstaat op de toestand wordt gewezen. De VOORZITTER deelt mede, dat B&ïï in verband met het nieuwe uitbreidingsplan juist het profiel van de nieuwe v/eg hebben aangevraagd; daarbij kan deze zaak meteen ter sprake komen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeen komstig hetgeen B&W hebben voorgesteld. b. de C.V. Ceramiek van Breugel te Soest ten behoeve van het hebben van een aardewerkfabriek in de kom der gemeente (1-343). De heer VAN WELY merkt op, dat in de kom van de gemeente geregeld fabrieken komen en de bestaande worden uitgebreid. Spreker meent, dat het in de bedoeling van B&W heeft gelegen zoveel mogelijk het industrieterrein voor dergelijke fabrieken te bestemmen. Hij vraagt, of het in de bedoeling ligt geregeld dergelijke ontheffingen te verlenen en van deze fabriek een grote fabriek te maken, zoals die in de kom van de gemeente niet thuishoort. De VOORZITTER wijst er op, dat de ontheffing opnieuw moet worden verleend nu de fabriek van de N.V. Nephriet is overgegaan op de C.V. Ceramiek van Breugel. Het is dus niet iets nieuws, maar er heeft v/el een uitbreiding plaats. Inderdaad is een dergelijk bedrijf in de kom der gemeente niet op zijn plaats, maar het is een gegroeide situatie. De Ceramiek van Breugel v/eet zelf ook heel goed, dat zij daar niet moet zitten, omdat er geen moge lijkheid is tot uitbreiding. Het ligt in de bedoeling van de C.V., zodra daartoe de mogelijkheid bestaat, naar een meer geëigend industrieterrein over te gaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeen komstig hetgeen B&W hebben voorgesteld. 145» Adres van de bewoners van de Van Maarenstraat, verzoeken de verbetering van de trottoirs van die straat, met voor stel van Burgemeester en Wethouders (1-345). De heer SCHAAFSMA wijst op het zware geboomte in de Van Maarenstraat, dat een beletsel vormt voor het gebruik van die s traat De heer VAN WELY verheugt zich over de adressen van de bewoners van de Luitenant Koppenlaan en die van de Van Maarenstraat. Hij veronderstelt, dat de toestand in Soesterberg hetzelfde is als in Soest. Wanneer spreker vroeg bepaalde straten een beurt te geven, kreeg hij ten - antwoord -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 322