30 October 1953 135. antwoord, dat er geen geld voor was of dat een ander gedeelte van de gemeente eerst aan de beurt moest komen. Maar daar verscheidene straten in hetzelfde geval verkeren als de beide genoemde, zal er een stroom van requesten kunnen komen. Er zijn erbij, waarvan het trottoir bij harde regen in een modderpoel verandert. Er zijn trottoirs, waarop men des avonds niet durft te lopen met het oog op de wortels van de bomen, zodat men van de rijweg gebruik moet maken, hetgeen ook niet zonder gevaar is. In sommige straten zijn grote kuilen en een dame uit Nijmegen is reeds in een van die kuilen gestruikeld. Spreker verzoekt bij het opmaken van de begroting reke ning te houden met het in orde maken zowel van de straten in Soestdijk als van die in Soesterberg. De heer VAN ANDEL merkt op, dat de Luitenant Koppenlaan een rustige straat is, terwijl men in de laan, waar hij woont, als het er vijf minuten regent door de modder baggert. Deze laatste laan komt z.i. eerder voor verbetering in aanmerking dan de Luitenant Koppenlaan. De heer ORANJE vraagt, of er een urgentieplan is en zo niet of dit gemaakt kan worden. Door zich naar requesten te richten gaat men opportuun te werk. De wethouder VAN ZADELHOFF vindt het wat simplistisch, dat raadsleden die ieder jaar de behandeling van de begroting medemaken, telkenmale over de trottoirs spreken. Door de Raad is besloten ieder jaar een vast bedrag uit te trekken voor het opnieuw betegelen van de meest urgente trottoirs, alsmede een vast bedrag voor de voorziening van onverharde landwegen. Met het ieder jaar helaas slechts beperkte bedrag worden de meest urgente door de Raad bij de begroting vast gestelde wegen behandeld. In de begroting voor het volgende jaar staat toevallig de Van Maarenstraat. Een verbetering van deze straat is reeds door de Commissie Openbare Werken goedgekeurd. Verder staan er op: het verlengde van de Waldeck Pyrmontlaan en een aantal straten in Soest-Zuid. De opmerking van de heer Schaafsma is in de Commissie Openbare Werken behandeld. Ook B&W zijn van oordeel, dat de bomen in de Van Maarenstraat veel te zwaar zijn, waardoor de woningen aan de Zuidzijde geen licht krijgen. De bomen zullen door lager blijvende bomen of door heesters worden vervangen. Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 146. Voorstel tot verbreding van de spoorwegovergang nabij het station Soestduinen (1-340). 147. Verzoeken om tegemoetkoming in de kosten van vervoer van kinderen naar een school voor L.0. buiten de gemeente met voorstel van Burgemeester en Wethouders (1-354). 148. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding en van de voor de vergoeding in aanmerking komende uitgaven als bedoeld in art. 101 der L.0.-Wet 1920 ten behoeve van de bijzondere lagere scholen over het jaar 1952 (1-356). 149. "Voorstel tot voorlopige vaststelling van de uitgaven van het openbaar lager onderwijs over 1 952 met vijf-jaarlijkse afrekening (1-358/1651). 150. Voorstel tot het toestaan van een crediet voor verbetering van de verlichting in de o.l.-school aan de Beetzlaan (1-353). 151. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aanschaffing van een nieuwe leermethode voor het geschiedenis- - onderwijs -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 324