30 October 1953 136. onderwijs ten behoeve van de openbare U.L.0.-School (1-346) 152. Voorstel tot vaststelling van een besluit tot begrotings wijziging voor beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de uitbreiding van de Chr. U.L.0.-Schoöl (1-344). 153- Voorstel tot vaststelling van een besluit tot het verlenen van medewerking ingevolge art.72 der 1.0.-Wet 1920 aan het bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" voor aanschaffing van de benodigde leermiddelen ten behoeve van de Groen van Prinstererschool (1-1658). 154. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding en van de voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven als bedoeld in art. 34 van het besluit B.L.0. 1949 ten behoeve van de bijzondere scholen voor b.l.o. over 1 952 (1-351 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 146 - 154 besloten. 155. Voorstel tot vaststelling van een verordening tot wijzi ging van de verordening betreffende het verlenen van studiebeurzen en -toelagen (1-1635). Mevrouw POLET-Musler zegt het College van B&W dank voor dit voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 156. Voorstel tot het verlenen van een bijdrage in de kosten van restauratie van de Ned.Herv. Kerk, als gebouw van kunst en historische waarde (1-350) De heer R. HILHORST heeft met voldoening van dit voorstel kennisgenomen, maar meent dat het, om de res tauratie tot haar volle recht te laten komen, nodig is de pastorie te doen verdwijnen. Men is echter begonnen met dit huis op te knappen. Indien de gemeente, gelijk zij van plan v/as, de oude pastorie had aangekocht, had men voor de koopsom plus het geld, dat nu aan de oude pastorie wordt besteed een nieuw huis kunnen bouwen. Noch in de stukken van de kerkvoogdij, noch in die van B&W staat iets te lezen over de wijze waarop deze kwestie zich heeft voltrokken. Spreker vraagt of het College op de hoogte is geweest 1van de plannen tot restauratie van de kerk; 2. van de plannen om de pastorie op te knappen. De VOORZITTER deelt mede, dat er reeds geruime tijd overleg met de kerkvoogdij is gepleegd over het overnemen van de pastorie door de gemeente om ter plaatse een betere situatie te verkrijgen. Uit de aard der zaak is dit overleg zeer voorlopig, want het College wist niet hoe de Raad er tegenover zou staan. B&W hebben het echter nodig geoordeeld het overleg ter zake te openen, omdat de oude kerk wel het mooiste en oudste gebouw is van Soest, terwijl door de pastorie het gezicht op de kerk ernstig wordt bedorven. De moeilijkheid is, dat de kerkvoogdij pas dan afstand kan doen van de oude pastorie als er voor de dominee een nieuwe behuizing is gevonden, die betrekkelijk groot moet zijn. Bij de mogelijkheden, die zich de laatste tijd hebben voorgedaan, was het huis steeds te klein. Het plan tot restauratie, dat jaren en jaren is voor bereid en waarvan de verwezenlijking ook van de rijksbegro ting afhangt, was B&W bekend. Toen het bij hen binnenkwam, - hebben -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 326