30 October 1953 137. hebben zij de kerkvoogdij gevraagd, of het niet mogelijk was bij de restauratie de pastorie af te breken. Op sprekers vraag, waarom de pastorie juist nu wordt opgeschilderd, heeft de kerkvoogdij geantwoord, dat het zo niet langer kon. Maar bij de kerkvoogdij bestaat de bereidheid en de wens om, als er een mogelijkheid is in de vorm van een ander huis voor de dominee en de daartoe vereiste gelden verkregen kunnen worden, van een eventueel aanbod van de gemeente om de pastorie te kopen en de situatie ter plaatse te verbeteren dankbaar gebruik te maken. Persoonlijk betreurt spreker, dat er nu eigenlijk geld wordt gestoken in de oude pastorie. Hij vreest, dat het nog wel enige jaren zal duren voor een oplossing wordt gevonden. De restauratie zal waarschijnlijk ook niet met één, twee jaar zijn bekeken. Het is een zaak van lange adem. Maar als het van de zijde van het gemeentebestuur en van de kerkvoogdij gewenst wordt, zal zeker het moment komen, waarop deze zeer belangrijke verbetering van de situatie tot stand kan worden gebracht. Wanneer de kans daartoe bestaat, zou men, door er dan geen gebruik van te maken, de boot missen. De heer CLEMENS is teleurgesteld door de woorden van de Burgemeester, daar de voorzitter van de Financiële Commissie deze week heeft medegedeeld, dat er een mogelijkheid was in de vorm van een huis aan de Soesterbergsestraat De VOORZITTER deelt mede, dat dit huis te klein is ge bleken. De heer R.HILHORST maakt uit het antwoord van de Voorzitter op, dat alles in het werk zal worden gesteld om de pastorie t.z.t. te doen verdwijnen. Hij hoopt, dat het College deze zaak goed in het oog zal houden, opdat het spoedig gebeurt. Spreker informeert, wat er zal gebeuren met de oude dorpspomp aohton do korls. en de Drie Ringen" achter^ DE VOORZITTER merkt op, dat het daar, vooral nu het verkeer niet meer achter de kerk zal gaan, een rustig punt wordt. Het moment is aangebroken om na te gaan hoe dit punt zoveel mogelijk in zijn schoonheid kan worden hersteld. Het is een hoekje, dat zeker de aandacht heeft van B&W en in het bijzonder van de Voorzitter. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat hedenavond een uitbreidingsplan in voorbereiding moet worden verklaard o.a. voor "een gedeelte gelegen rondom de oude N.H.Kerk". De heer Van Embden zal trachten, dat oude gedeelte zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te bewaren. Het zou spreker sympathieker zijn geweest, indien de kerkvoogdij het College in kennis had gesteld van haar voornemen de pastorie op te knappen. Hij vreest, dat de verbetering van de situatie daar ter plaatse daardoor zal worden verschoven. Het is een kwestie van de dubbeltjes; er zijn financiële grenzen. Toch vraagt spreker zich af, of het niet mogelijk is, dat het College van B&W op dit ogenblik weer met de kerkvoogdij in onderhandeling treedt om te redden wat er te redden is. De heer A.P.HILHORST: Vóór de Raad dit besluit neemt? De wethouder VAN ZADELHOFF; Neen, dat zou ik er niet aan vast willen knopen, want vaststaat, dat de kerk gerestaureerd moet worden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. F de kerk-Het behoud van dit laatste stukje - 157 Oud Soest" is dringend nodig. Wijziging en aanvulling goedgekeurd. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 328