- 16 - Vaststelling van een nieuw uitbr.plan in hoofdzaak voor het ge deelte ten Z. van de spoorlijn Utrecht- Amersfoort28 Mei 53 59/61 Vaststelling besluit ing. art. 36, 4e lid der Wo ningwet, waarbij uitbrei dingsplan in voorberei ding is verklaard ten aanzien van de navolgen de gedeelten: Soesterberg uitgezonderd het gebied opgenomen in uitbr.plan Amersf.str.; de wijken Soestdijk en 't Hart, uit gezonderd gedeelten opge nomen in uitbr.plannen Rijksweg en Industrieter rein nab' 't Hart; de wijk Soest-Z., uitgezonderd ge deelte opgenomen in uitbr. plan Van Lenneplaan; enige gedeelten gelegen rondom de oude N.H.Kerk; enige gedeelten gelegen aan en nabij het Kerkpad Nen Z. zijde; de percelen Sectie A, No.3253 v.Weedestr en sectie H, No.6442, 6443 en 2654 (Middelwijk straat)30 Oct 53 142/143 STREEKPLAN. -1.777.811 Indienen van bezwaren te gen het ontwerp-streek- plan voor de waterwin- plaatsen voor de provincie Utrecht18 Dec 53 100 ALGEMENE EISEN OMTRENT BOUWEN VAN WONINGEN. -1.778.5 Beschikbaarstellen cre- diet groot ƒ.800, voor het inrichten mo del woningen Weth.Van Zadelhoff deelt mede, dat college bereid is t.z.t. prijsvraag uit te schrijven voor nieuw te bouwen woningen ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN -1 .778.522 Verlenging van de termijn van ontruiming van de on bewoonbaar verklaarde wo ning van Weedestr25-25b. Onbewoonbaarverklaring van d e woningen Koningin- nelaan 59 en 61 26 Jun 53 75/78 30 Oct 53 129 23 Eeb 5 3 5/6 17 Sep 53 122/123

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 32