30 October 1953 138. 157. Voorstel tot benoeming van twee leden in het bestuur van de Stichting tot beheer van het Soester Natuurbad (IAD-352) De heer VAN WELY vraagt, waarom als opvolger van Mevrouw Van der Swan niet wederom een lid van de V.V.D. is voorgesteld. De wethouder DE HAAN zegt, dat B&W hebben gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de Raad in het stichtingsbestuurHet is niet de bedoeling ge weest een bepaalde groep uit te schakelen, maar om het stichtingsbestuur zoveel mogelijk in overeenstemming te doen zijn met de samenstelling van de Raad heeft het College de voorkeur gegeven aan een lid van een grotere fractie De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely het stembureau te vormen. Ingeleverd worden 19 biljetten, waarvan 1 blanco, terwijl een der andere biljetten slechts één naam bevat. Uitgebracht zijn 18 stemmen op de heer Pieren, 16 op de heer Van Andel en 1 op de heer Oranje, zodat de heren Pieren en Van Andel zijn benoemd. Beide heren verklaren de benoeming te aanvaarden. 158. Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Stichting Cezinsverzorging uitgaande van de Gereformeerde Kerk Soestdijk over 1952 en 1 953 (III-357). 159. Voorstel tot wijziging van het reglement voor de instel ling van Maatschappelijk Hulpbetoon (111-339/1603). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 160. Voorstel tot overname van aandelen in de N.V. Centrale Slachtplaats van Soest (IV-348). De VOORZITTER doet voorlezing van de volgende, onder volgnummer 143i vermelde, brief van Mr. H.J.Ewoudt Vermeulen, advocaat te Arnhem, aan de Raad der gemeente Soest "In verband met het door B&W op de agenda der Vrijdag 30 Oct. a.s. te houden vergadering van Uw Raad geplaatste voorstel tot aankoop der 9 geplaatste aandelen van de N.V. Centrale Slachtplaats tegen een prijs van 5.000,per stuk, breng ik het navolgende onder Uw aandacht: a. de heer G.M. Kooij te Soestdijk heeft reeds in de verga dering van aandeelhouders der N.V. Centrale Slacht plaats, gehouden begin Maart van dit jaar, een bod gedaan op de aandelen van 220^, uitmakende een prijs van ƒ.5.500,per stuk,* b. de heer Kooij heeft zich in die vergadering - en her haalt dit bij deze uitdrukkelijk - bereid verklaard met de gemeente Soest reeds thans tot verlenging van de per 1 Juni 1958 eindigende overeenkomst over te gaan en zich te verbinden de gebouwen der N.V. zonder toe stemming van de gemeente Soest geen andere bestemming te geven; c. door aankoop van de aandelen der N.V. door de heer Kooij zal de exploitatie van het slachthuis in parti culiere handen blijven, waardoor inderdaad het maken - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 330