30 October 1553 139. van winst, zoals thans, de bedoeling zal blijven, hetgeen het bedrijf slechts ten goede zal komen, omdat nu eenmaal alleen een goed geleid bedrijf en een prima service winstmogelijkheden biedt; d. het bedrijf der N.V. zal in particuliere handen zonder enige twijfel veel economischer kunnen worden beheerd en het onnodig maken, dat Uw gemeente telkenjare een - onder bijberekening van een post salarissen en sociale lasten van ongeveer ƒ.10.000,- te verwachten nadelig saldo van plus minus ƒ.15.000,moet aanzuiveren. Ik verzoek U bij de te houden beraadslagingen het boven staande wel te willen overwegen." De heer ORANJE zegt dank voor de aanhouding van dit punt in de vorige vergadering. In de brief van Mr. Ewoudt Vermeulen ziet spreker het^,dat de tegenwoordige bezitters van de aan delen liever met de gemeente in onderhandeling blijven dan op een financieel voordeliger voorstel van anderen in te gaan. Ofschoon spreker de overheidsexploitatie van bedrijven in het algemeen beperkt wil zien, kan hij zich, nu het gaat om een slachthuis, met het voorstel van B&W verenigen. In de adviezen worden verschillende bezwaren tegen het overnemen van het slachthuis door de gemeente genoemd, maar de eind conclusie is unaniem, dat het verantwoord is. bewijs Wat de prijs betreft, wil spreker zich in de eerste plaats gedragen naar het advies van de Taxatiecommissie. Deze komt tot een veilingswaarde van ƒ.63.500, maar de gemeente neemt een in bedrijf zijnd slachthuis over, dat geen dag en geen uur behoeft te stagneren. Dat kan een belangrijk prijs verschil uitmaken. Het prijsverschil tussen ƒ.63.000,en 73.000,acht spreker niet verontrustend en in aanmerking nemende, dat het taxatierapport niet van recente datum is, acht hij het bezv/aar van Gedeputeerde Staten wat dat betreft, niet doorslaggevend, vooral niet wanneer men in aanmerking neemt, dat er sinds de oprichting van het slachthuis ook ongeveer 70.000,in is gestoken, al vertegenwoordigde dit bedrag toen een geheel andere waarde dan nu. B&W schatten het verlies op het slachthuis op ongeveer 3.000,per jaar. In dat opzicht is spreker niet optimis tisch gestemd, maar aantoonbaar zijn deze dingen pas later. Met genoegen zal spreker zijn stem aan het voorstel geven onder het voorbehoud, dat het gemeentebestuur er op zal toe zien de eventuele verliezen zo gering mogelijk te houden. Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aangetekend wordt, dat de heer Zoetelief geacht wenst te worden blanco te hebben gestemd. 161. Voorstel tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de Legesverordening IV-349/1644) Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat het verschil tussen de eerste en de tweede klasse slechts bestaat in het al dan niet uitleggen van de loper en vindt daarvoor het prijsverschil van ƒ.25,nogal hoog. Zij vraagt, of voor het trouwen eerste klasse niet bepaalde uren kunnen worden ge reserveerd De heer ORANJE acht het geen bezwaar, dat metïvoor het cachet van een eerste klasse trouwerij ƒ.25,meer moet - betalen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 332