30 Oetober 1953 -- 140. betalen, /an maatschappelijk en wettelijk standpunt acht hij het van groot belang het ceremonieel van het huwelijk zo hoog mogelijk te houden. Het verheugt hem, dat de aparte- trouwkamer voor kosteloze huwelijken is vervallen en dat zowel de tweede als de eerste klasse de keuze wordt gela ten tussen de blauwe kamer en de raadzaal. Hij zou deze keuze ook willen laten voor de kosteloze huwelijken en dringt er op aan het aantal huwelijken, dat tegelijk wordt gesloten, zo laag mogelijk te houden. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat B&W er naar hebben gestreefd dezelfde inkomsten voor de gemeente te behouden. Spreker is er tegen de eerste klasse huwelijken aan een bepaald uur te binden, omdat aan de huwenden zoveel mogelijk vrijheid behoort te worden gelaten. Hij voelt echter veel voor het denkbeeld van de heer Oranje om ook de kosteloos huwenden de keuze tussen de raadzaal en de blauwe kamer te laten. Mevrouw LANDWEER-de Visser is er volkomen voor aan degenen, die geen eerste of tweede klasse huwelijk kunnen betalen, alle mogelijke faciliteiten te geven, maar zij wijst er op, dat velen kosteloos trouwen, hoewel zij het zeer goed zouden kunnen betalen. Als zij ziet met wat voor statie de paren komen, die zich kosteloos laten trouwen, is zij een beetje huiverig de kosteloze huwelijken met de andere gelijk te schakelen. Daardoor zal het kosteloos trouwen ook door degenen, die best zouden kunnen betalen, worden bevorderd. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat kosteloze huwelijken slechts op een bepaalde middag of ochtend kun nen worden gesloten. De heer ORANJE heeft slechts het oog gehad op dege nen, die een eerste of tweede klasse huwelijk niet kunnen betalen. Het ceremonieel van hun huwelijk mag daaronder niet lijden, want daarop kan niet voldoende gewicht worden gelegd. Spreker vraagt, of voor kosteloze huwelijken niet een bewijs van onvermogen kan worden verlangd. De VOORZITTER wijst er naar aanleiding van het gespro kene door mevrouw Landweer-de Visser op, dat het niet mogelijk is onderscheid te maken tussen degenen, die niet kunnen en degenen, die niet willen betalen. Dan zou men het belastingbiljet moeten vragen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zou desnoods nog een lager tarief willen invoeren. Wanneer men voor de trouwerij iets over heeft, zal men ze misschien nog meer waarderen. De heer CLEMENS: Of zij hebben er later nog meer spijt van! Mevrouw POLET-Musler vraagt cijfers omtrent het aantal huwelijken, dat resp. eerste klasse, tweede klasse en koste loos wordt gesloten. Hoewel zelf buitenkerkelijk zijnde, kan zij zich begrijpen, dat voor degenen, die hun huwelijk kerke lijk laten inzegenen het zwaartepunt bij deze laatste inzege ning ligt. Ook wanneer iemand kosteloos trouwt, heeft men er niet mede te maken of hij al dan niet met een rijtuig komt en dat de bruid in het wit trouwt, waarvoor zij mis schien jarenlang heeft gespaard. Mevrouw LANDWEER-de Visser zou degenen, die niet kun- - nen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 334