30 October 1953 141. nen "betalen, het allerbeste willen geven, maar blijft van oordeel, dat degenen, die daartoe in staat zijn, behoren te betalen voor het werk, dat de gemeente voor hen doet. De heer ORANJE zegt, dat het niet alleen gaat om het respect, dat de betrokkenen voor het huwelijksceremonieel heb ben, maar ook om het respect, dat het burgerlijk gezag van zijn kant daarvoor toont te hebben. Dit respect van de kant van de overheid behoort volkomen hetzelfde te zijn bij een huwelijk eerste of tweede klasse en bij een gratis huwelijk. Daarom wil spreker ook degenen, die kosteloos trouwen, de keuze laten tussen de raadzaal en de blauwe kamer. De wethouder VAN DEN AREND meent, dat het geen sin heeft, zoals mevrouw Landweer-de Visser wil, om degenen die wel kunnen, maar niet willen betalen, per sé in de raadzaal te laten trouwen. Vele trouwlustigen verkiezen namelijk de raad zaal boven de blauwe kamer. Mevrouw LANDWEER-de Visser is het er volkomen mede eens, dat er van de zijde van de gemeente respect behoort te zijn voor het huwelijksceremonieel, maar het respect moet er ook zijn bij bruid en bruidegom. Door allen precies dezelfde rechten te geven, maakt men het al te gemakkelijk kosteloos te trouwen. De VOORZITTER deelt mede, dat B&W het amendement van de heer Oranje overnemen. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Mevrouw Landweer-de Visser verkrijgt op haar verzoek aan tekening, dat zij zich met het gewijzigde voorstel niet heeft verenigd. 162. Aanbieding van de gemeente- en bedrijfsrekeningen over 1951 met voorstel deze om advies in handen te stellen van de Financiële Commissie (IV-342). 163. Voorstel tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1948 IV-347/1645) 164. Behandeling belastingreclames. 165. Voorstel tot: a. aankoop van grond nabij de Generaal Winkelmanstraat van W.J.Boot te Zeist (V-1632); b. aankoop van grond nabij het 1e Weteringpad voor de uitvoe ring van het uitbreidingsplan "Industrieterrein 't Hart" van J.V. Meijer (V-1627); c. aankoop van grond voor uitvoering uitbreidingsplan "Hart- weg" van D. van der Velden te Amsterdam (V-1633); d. aankoop van grond nabij de Beckeringhstraat van H. Grift (V-1648) e. aankoop van grond nabij de Burg. Grothestraat van F.Meilof (V-1642) f. aankoop van grond nabij de Verlengde Kolonieweg van J. de Jong (V-1649); g. verkoop van grond aan de Gallenkamp Pelsweg aan Y. van Meeuwen te Rotterdam (V-1640); h. ruiling van grond nabij de Maatweg tegen grond nabij de Noorderweg met Mevrouw M.J. Hartman-Koelen (V-1630); i. ruiling van gronden nabij de Ossendamweg met R.Jaarsma (V-1631) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 1 62 - 1 65i besloten, j. Voorstel tot regeling van de verhuur van nieuw gebouwde gemeentewoningen V-355/1650) - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 336