30 October 1953 142. dat wanneer aan de een woning kunnen be- Mevrouw POLET-Musler merkt op, trokken en is medegedeeld, dat zij op rekenen, de Raad er niet meer aan kan tornen, zodat het behandelen van een voorstel tot regeling van verhuur van gemeentewoningen een formele kwestie wordt. Spreekster vraagt, of het niet mogelijk is dit in het vervolg anders te regelen. De VOORZITTER zegt, dat het voorstel van B&W eigenlijk te laat is gekomen. Verschillende huizen zijn reeds bewoond of zij worden betrokken. Het is laat doordat de nummers niet hebben vastgestaan. Maar het lijkt spreker bevredigender, dat het College, wanneer het nieuwe wegen gemachtigd de woningen, zoals aan de en de Troelstrastraat zonder nummers betreft, wordt te Moerbessenberg verhuren. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. k. Voorstel tot verlaging van de huurprijs der woning Vredehofstraat 25 (V-1647). Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 156. Voorstel tot het aanleggen van rijwielpaden langs de Nieuweweg en de Beukenlaan (1-359)= De heer VAN ANDEL acht het wenselijk het rijwielpad niet 1.70 meter, maar 2 meter breed te maken. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat tussen het fietspad en het later aan te leggen wandelpad een strook overblijft, zodat het rijwielpad altijd nog zou kunnen wor den verbreed. Hij gelooft echter niet, dat het fietsers- verkeer nog zal toenemen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 167. Verzoek van winkeliers om van 25 tot 29 November 1953 hun zaken geopend te mogen hebben tot des avond 10 uur (1-1707) De VOORZITTER wijst er op, dat na de genoemde dagen de winkels in verband met Sint Nicolaas overeenkomstig de Winkelsluitingswet tot 9 uur mogen openblijven. In overeenstemming daarmede stelt hij voor te bepalen, dat de winkels van 25 tot 29 November a.s. niet tot des avonds 10, maar tot des avonds 9 uur mogen openblijven. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter besloten. 168. Vaststelling van een besluit, waarbij ingevolge artikel 36, 4e lid der Woningwet wordt verklaard, dat een uit breidingsplan zal worden voorbereid (1-1641). De wethouder VAN ZADELH0PE stelt namens B&W voor te bepalen, dat een uitbreidingsplan in voorbereiding is voor de navolgende gedeelten van de gemeente, a. Soesterberg, waarbij o.m. is uitgezonderd het gebied, opgenomen in het uitbreidingsplan in onderdelen Amersfoortsestraat b. de wijken Soest dijk en 't Hart met uitzondering gedeelten opgenomen in de en Industrieterrein nabij uitbreidingsplannen 't Hart; van de Rijksweg - c-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 338