30 October 1953 144. Dit systeem heeft wel enige verdiensten gehad, maar toch niet geheel aan het doel beantwoord door een fout, die deze commissie misschien bij haar geboorte gekregen heeft, namelijk dat zij nooit de status heeft gekregen van raads commissie. Het was een informele kwestie". Daardoor kwam het misschien, dat de belangstelling van de leden der commissie voor dit werk de laatste tijd niet zo groot meer was en er dikwijls vergaderd is met slechts een paar leden uit de Raad. De laatste maanden is er in het geheel niet vergaderd. De commissie zal nu opnieuw samengesteld moeten worden in verband met de wijzigingen in de Raad. Spreker zou aan deze gedachte willen vasthouden, die ook zeer goed te rijmen is met het voorstel van Mevrouw Polet om weer een commissie in te stellen. Hij zou dan een reglement willen maken voor de raadscommissie in verband met de woonruimte verdeling, terwijl deze commissie het College zou moeten adviseren. Door het inschakelen van de commissie zal het werk echter niet mogen worden vertraagd. De commissie zou practisch iedere week moeten vergaderen. De practijk van de laatste jaren zou daardoor in gunstiger richting worden omgebogen. Het College kan dan, spoedgevallen uitgezonderd kennis nemen van hetgeen bij de commissie en, naar mag worden aangenomen, bij de bevolking leeft. Het College zal echter zelfstandig moeten oordelen en zich nooit kunnen verschuilen achter een advies van de commissie, want het College blijft verantwoordelijk tegenover de rijksoverheid voor het uitoefenen van deze taak. Mevrouw Polet heeft naar voren gebracht, dat er enige onjuiste beslissingen zouden zijn genomen. Het is erg gevaarlijk - en in openbare vergadering is het geheel onmogelijk - over gevallen van woonruimteverdeling te spreken. Daarbij heeft men te zeer te maken met persoonlijke omstandigheden. Het College neemt beslissingen na zich zo diep mogelijk op de hoogte te hebben gesteld van de diverse factoren, die van de meest verschillende aard kunnen zijn. Men komt in aanraking met alle bonte facetten van het leven. Spreker zou kunnen weigeren daarop in te gaan, omdat het een zaak is van het College, maar daar het bij de be volking leeft en contact tussen de bevolking en het College wenselijk is, is spreker bereid dit punt in besloten verga dering te behandelen. Indien Mevrouw Polet-Musler meent, dat er verkeerde beslissingen zijn genomen, is spreker bereid over concrete gevallen in besloten vergadering te spreken. De heer BUTZELAAR zou de door de burgerij geschonken lantaarn gaarne zien geplaatst in het plantsoen van de Boerenleenbank. De VOORZITTER deelt mede, dat deze lantaarn in het College meermalen ter sprake is gekomen, niet echter de door de heer Butzelaar gesuggereerde oplossing, die B&W gaarne in hun overwegingen zullen betrekken. De VOORZITTER doet hierna, te 9-50 uur n.m. de ver gadering overgaan in een met gesloten deuren. 170. Voorstel tot aankoop van het perceel Steenhoffstraat 65. Na heropening der vergadering te 11.05 uur stelt de VOORZITTER namens B&W voor te besluiten tot onderhandse

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 342