v-Nr. 11. 30 November 19531 46. NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, ge houden op Maandag 30 November 1953, des namiddags te 7.15 uur. VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Llr.S.P. Baron Bentinck. SECRETARISs de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. HilhorstH.C. Klarenbeek, Mevr.S.G. Land weer-de Visser, Br. B.J.P. Oranje, P.C. Pieren, Mevr. S.M. Polet-MuslerJ.A. SchaafsmaM.M. van Wely, W.G. van Zadel- hoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving het lid T.Borresteijn. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lorresteijn. 171. Ingekomen stukken. a. Adres van de bewoners van percelen aan de Braamwegver zoekende betegeling van de voetpaden langs die weg, welk adres bereids om advies is gezonden aan de Directeur van Gemeentewerken.. Dit adres wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders om prae-advies. b. Schrijven van Mej. A. Pentengaverzoekende eervol ontslag als onderwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan met voorstel van B&W dit ontslag te verlenen met ingang van de door hen te bepalen dag. c. Schrijven van G.A. Drewes, verzoekende eervol ontslag als onderwijzer aan de o.l.school in de Kerkebuurt, met voor stel van Bdit ontslag te verlenen met ingang van de door hen te bepalen dag, d. Schrijven van Mej. H.M. Donker, verzoekende eervol ontslag als onderwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan met voorstel van BMW dit ontslag te verlenen met ingang van de door hen te bepalen dag. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub b-d besloten. e. Aanbieding begroting voor 1954 overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring Utrecht IV. Dit stuk wordt aangenomen voor kennisgeving f. Verzoek van het R.K. Kerkbestuur te Soestdijk om medewer king tot de stichting van een school voor v.g.l.o» voor meisjes, met voorstel dit verzoek aan B&W in handen te stellen om prae-advies. g. Verzoek van het R.K.Kerkbestuur te Soest om medewerking tot verbouwing van de R.K.Jongensschool met voorstel dit aan B&W in handen te stellen om prae-advies. h. Verzoek van het bestuur der Vereniging "De School m/d Bijbel" gevestigd te Soest om toekenning van een voorschot op de vijfjaarlijkse afrekening ten behoeve van de onder zijn bestuur staande scholen voor g.l.o., met voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om advies. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub f-h besloten. - 172 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 346