30 November 1953 148. maar uit de burgerij, waarvoor toevallig ook twee raadsleden worden voorgedragen. Zij moet het College adviseren ingevolge de Woonruimtewet inzake het doen van vorderingen. Het is een commissie, waarmede de Raad niets heeft te maken; de vorde ring is een taak, uitsluitend voor het College en deze com missie adviseert het College. Ingeleverd worden 18 biljetten, waarvan 16 vijf en twee vier namen bevatten. Uitgebracht zijn 18 stemmen op de heer A.W. Kooman, 18 op Mevr. M.H. Meurer-van Eijk, 18 op de heer H. Swart17 op Mevr. S.M. Polet-Musler en 17 op de heer J.D.L. Zoetelief, zodat tot leden der commissie zijn benoemd de heer Kooman, Mevr. M.H. Meurer-van Eijk, Mevr. S.M. Polet-Musler, de heer H. Swart en de heer J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. 175. Adres van de bewoners van de Luitenant Koppenlaan, verzoekende verbetering van de trottoirs van die laan, met voorstel van B&W (1-361). De heer CLEMENS kan zich volkomen verenigen met het standpunt van B&W, dat men maar niet ongelimiteerd trottoir verbetering kan aanvragen. Hier betreft het echter slechts een kort straatje, waaruit de bomen zullen moeten verdwijnen, omdat zij het wegdek oplichten. Kan de opbrengst van de bomen nu niet worden gebruikt om de bewoners aan een behoorlijk trottoir te helpen? Voorts vraagt spreker, of het stukje gemeentegrond, te smal om er een woning op te zetten, niet ter beschikking van de vrijwillige brandweer in Soesterberg kan worden gesteld voor het drogen der slangen. Als de Plantsoenendienst aan de voorzijde wat struiken plaatst, is de ravage daar ter plaatse verdwenen. De heer PIEREN sluit zich gaarne aan bij de woorden van de heer Clemens. De heer VA.N WELT is van oordeel, dat de straten waar de wortels der bomen boven het wegdek uitsteken, het eerst voor verbetering in aanmerking behoren te komen. Hij zou deze trottoirs door de directeur van Gemeentewerken willen laten beoordelen. De wethouder VAN ZADELHOPF zegt te zullen onderzoeken, of de bomen aan de Luitenant Koppenlaan kunnen worden ge rooid. B&W kunnen echter de opbrengst van die bomen niet zonder meer gebruiken voor het aanleggen van een trottoir; daarvoor is een raadsbesluit nodig. Er is echter geen bezwaar tegen de zaak eens te bekijken. Indien wortels moeilijkheden veroorzaken, zal daaraan altijd aandacht worden besteed. De VOORZITTER zegt in antwoord aan de heer Clemens, dat er geen bezwaar tegen is, wanneer de brandweer op het door hem bedoelde stukje grond de slangen laat drogen. Of de Plantsoenendienst een beter aanzicht aan die plaats kan geven zal worden bekeken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. - 176 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 350