30 November 1953 149. 76. Voorstellen tot beschikbaarstelling van een crediet voor wegenaanleg: a. ten Zuiden van de Paulus Potterlaan (1-378)? b. in het bouwplan Hartweg II (1-380); c. te Soesterberg (1-379). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 77. Voorstel tot benoeming van een onderwijzeres aan de O.L. School Kerkebuurt en twee aan dé. O.L.School Beetzlaan (1-377). De heer SCHAAFSMA wijst er op, dat op de drie voor drachten telkens dezelfde namen in andere volgorde voor komen. Op die wijze blijft niets over van het recht van de Raad om uit drie candidaten er ée'n te kiezen. De heer van ¥ELY verheugt zich er over, dat een van de lagere scholen het nodig heeft gevonden een onder wijzeres te benoemen om het vak handwerken beter tot zijn recht te doen komen. Spreker vraagt, of het niet moge lijk is, evenals dit op de meisjesschool is gebeurd, ook voor het lager onderwijs een onderwijzeres met middelbare bevoegdheid handwerken te benoemen. De wethouder DE KAAN deelt in antwoord aan de heer Schaafsma mede, dat het aantal sollicitanten zo ge ring was, dat de mogelijkheid om andere namen op de voor drachten te brengen niet aanwezig was. B&W hopen, dat de betrokkenen hun benoeming zullen aanvaarden, daar het niet gemakkelijk is andere sollicitanten te vinden. Het is de bedoeling het handwerkonderwijs op de juiste wijze te geven, zodat het tot zijn recht kan komen. Het geval, waarop de heer Van Wely doelt betrof v.g.l.o. onderwijs; hier is het lager onderwijs. De heer VAN WELY meent, dat op de rooms-katho- lieke meisjesschool naast de bevoegde onderwijzeres toch ook nog een leerkracht met middelbare bevoegdheid is benoemd De VOORZITTER verzoekt de heren Butzelaar en Oranje het stembureau te vormen. Met algemene (18) stemmen worden benoemd mejuffrouw W.C. de Groot tot onderwijzeres aan de O.L. School Kerke- buurt; mejuffrouw P. van der Velde en mejuffrouw G.H. Dijkhuis tot onderwijzeressen aan de O.L. School Beetz laan. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. 78. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet ten be hoeve van de uitbreiding der R.K. School te Soesterberg (1-374). De heer PIEREN vraagt, of zowel de christelijke als de openbare school van dit gymnastieklokaal gebruik kunnen maken. De heer SCHAAFSMA stelt dezelfde vraag. De wethouder DE H A,N verklaart, dat het inderdaad de bedoeling is, dat ook de andere scholen er gebruik van kunnen maken, evenals verenigingen. De heer CLEMENSMaar toch uitsluitend gymna stiekverenigingen? - De-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 352