30 November 19531 52. te verdienen* De wethouder VAN ZADELHOFE constateert, dat de heer R. Hilhorst niet helemaal vertrouwen heeft in hetgeen spreker heeft gezegd, namelijk dat het het eerste plan was in de Schoonheidscommissie. Hij heeft de eigenaresse de notulen van de laatste vergadering van de Schoonheidscommissie laten door kijken, maar het plan was er niet geweest. Met strenge eisen "bedoelt spreker strenge aesthetische eisen. Iets anders is, dat het plan zal moeten voldoen aan de bepalingen van het uit breidingsplan. Die zijn niet erg scherp, want eigenlijk zou een herbouw van het geval kunnen plaatshebben met enkele kleine wijzigingen. Als het plan volgens de eisen van het uit breidingsplan te groot zou moeten worden voor de opzet van de eigenaresse, zou er sprake kunnen zijn van een schade, maar het ligt niet in dat vlak. Het ligt uitsluitend in het aesthe tische vlak. Op dit punt moeten toch wel de strengste eisen worden gehanteerd, maar een plan behoeft daarom niet meer te kosten. Aesthetica is geen kwestie van duurte maar van tekenen. De VOORZITTER verzoekt de heren Butzelaar en Oranje nogmaals het stembureau te vormen. Met algemene (18) stemmen wordt benoemd de heer Ir. G-.M. Leeuwenberg. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de genomen moeite. 182. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet voor de bouw van woningen in Soest en Soesterberg (IV-381). De heer GRIET acht het niet juist, dat voorgeschreven fabrieksmerken worden verlangd, wanneer er met rijkssubsidie wordt gebouwd. Er worden bij voorbeeld Bruynzeeldeuren voor geschreven, maar als een fabriek weet, dat precies haar arti kel moet worden afgenomen, kan zij de prijs hoog houden. Er is dan geen concurrentie meer. Hetzelfde geldt ten aanzien van het schilderwerk. Er wordt Rubbol A-Z voorgeschreven, ofschoon andere verven voor minder geld even goed zijn. Dit verhoogt de prijs van de wo ningen en een aannemer heeft spreker reeds gezegd, dat men er nooit mede zal uitkomen. Er zijn Vliso-trappen voorgeschreven maar andere trapsoorten zijn goedkoper, terwijl zij in de practijk goed voldoen. Het scheelt tenminste 4,per trapje. Als met rijkssteun wordt gebouwd, behoort bovendien iedereen een kans te krijgen. Ten slotte vraagt spreker, of de woningen ook in massa kunnen worden uitgegeven. Spreker meent dat deze mogelijkheid aanwezig moet zijn. Er zijn maar drie inschrijvingsformulieren verstrekt Mevrouw POLET-Musler vraagt, of het niet mogelijk is een doorgeefkastje in de woningen te maken, dat door de huis vrouwen zeer op prijs wordt gesteld. Voorts vraagt zij, of het niet mogelijk is de gasmeters niet in die gekke kastjes te plaatsen. Spreekster zal overigens tegen het voorstel stemmen als protest tegen de houding van het College, dat haar drie jaar heeft beloofd het type van de te bouwen woningen wat de grootte betreft aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zij heeft drie jaar lang gevraagd om huizen voor ouden van dagen voorts wat het gemeentebestuur denkt te doen met de grote gezinnen en of het niet tijd wordt kleine huizen te bouwen voor jongelui, die willen trouwen. Zij acht een onderzoek -nodig-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 358