30 November 1953 —153. nodig, zowel naar de aanwezige woningvoorraad als naar het aantal huisvestingen en naar het soort huizen, dat wordt verlangd. Pas aan de hand van de resultaten van een dergelijk onderzoek is het mogelijk het bouwvolume op efficiënte wijze te verdelen. B&W hebben spreekster iedere keer met de meeste welwillendheid aangehoord en haar de meest sympathieke toezeggingen gedaan, maar verder heeft zij niets gemerkt. Ook is men niet gaan kijken in grote plaatsen, waar men diverse woningtypes voor het grijpen heeft. Spreekster vindt dit zo onaange naam, dat zij uit protest tegen dit voorstel zal stemmen. De heer CLEMENS acht zich, gezien de grote wo ningnood, niet verantwoord tegen het crediet te stemmen, ofschoon hij alles onderschrijft wat mevrouw Polet in het midden heeft gebracht. Zelfs Minister Witte heeft aangedrongen op het bouwen van meer woningen voor grote gezinnen en Soest houdt zich aan het oude genre. Spreker dringt aan op het bouwen van kleinere en grotere woningen, voor kleine en grote gezinnen en ook voor ouden van dagen. Mevrouw LAlTDYfEER-de Visser zegt, dat de direc teur van het Gasbedrijf, zoals haar bij informatie is ge bleken, geen invloed heeft kunnen uitoefenen op het aan wijzen van de plaats van de gasmeters. Zij acht het nodig, dat deze directeur inzage van het bestek krijgt voor het naar de aannemers gaat. Dan zou hij er iets aan kunnen doen en spreekster gelooft zelfs, dat dit ook reglementair juister is, maar de huizen waarover het gaat waren reeds aangenomen toen de directeur er kennis van kreeg en er viel niet meer aan te veranderen. De directeur werd gezegd, dat de gasmeters bij de deur moesten komen, omdat dat het beste is ingeval er een lek is. Macr er behoort overleg met hem te worden gepleegd véor de aanbesteding. De heer R. HILHORST acht met de heer Grift het voorschrijven in de bestekken van firma's en merken een groot gevaar. Van bevoegde zijde wordt verondersteld, dat de bouwkosten van de woningen kunstmatig te hoog worden gehouden en dat de leveranciers van de bouwmateri alen een nogal behoorlijke winst maken. Het voorschrij ven van een firma of een merk remt de concurrentie. Daarom is het beter in een volgend bestek een omschrij ving van de kwaliteit te geven, zodat de mogelijkheid van concurrentie aanwezig blijft. De heer PIEREN meent, dat het plaatsen van gas- geysers in Soesterberg moeilijkheden oplevert, omdat dit deel van de gemeente valt onder het gasbedrijf van Zeist. Hij vraagt, of het niet mogelijk is ook in de woningen te Soesterberg een gasgeyser te plaatsen, omdat de douchecel anders niet worden gebruikt voor het doel, waar voor zij bestemd is. De heer VAN WELY vindt het verschil van inhoud zeer groot tussen de benedenhuizen van 280 en de étage woningen van 234 m3Voor de eerste woningen is de huur 8,en voor de laatste 7,30 plus 20 cent voor het onderhoud van de trappen. Rekening houdende met de inhoud acht spreker de huur voor de étagewoningen te hoog. De wethouder VAN ZADELHOF? dankt de heren Grift en R. Hilhorst voor hun opmerkingen over het voorschrijven - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 360