30 November 1953 154. van fabrieken en merken. Indien men hiervoor geen voldoende argumenten kan ar*.nvoeren, zal spreker de bestekken doen wijzigen door deuren en trappen te omschrijven. Het is de bedoeling in massa aan te besteden. Een tijd geleden was het beter honderd huizen tegelijk aan te besteden dan kleine blokjes. De laatste tijd is er een zekere kentering in gekomenomdat de grote aannemers het nogal behoorlijk met elkander eens zijn en bij grote complexen de kleine aan nemers niet aan bod komen. Daarom is het geheel in drie ge deelten gesplitst en daarnaast kan men en masse inschrijven. Spreker zal informeren, waarom er geen vierde formulier is ingevuld. De opmerking van mevrouw Polet over doorgeefkasten zal spreker met Gemeentwerken onder het oog zien. De ontwerper van de huizen heeft een ander oordeel van de bewoners der huizen gekregen over die doorgeefkasten dan mevrouw Polet. Zij interesseren de meesten niet veel als er in de keuken maar ruimte is voor een tafel en er een verbinding komt tussen de keuken en de kamer in de vorm van een deur. Dat heeft men liever dan een doorgeefkastMaar het is toch wel mogelijk met behoud van de deur en plaatsing van een tafel een door geefkast te maken. Spreker gelooft, dat het mogelijk is dit alsnog te doen. Y/at de plaatsing van de gasmeters betreft, moet spre ker mevrouw Landweer in zekere zin gelijk geven. Hij weet niet, of er van te voren overleg is geweest met het Gasbe drijf en gelooft, dat de zaak een beetje tussen wal en schip is blijven hangen. Gemeentewerken wil de gasmeters zodanig plaatsen, dat ze zo weinig mogelijk ongemak geven, terwijl de directeur van het Gasbedrijf ze zo dicht mogelijk aan de voorkant van het huis geplaatst wil zien en daar is wel iets voor te zeggen om te voorkomen, dat er bij het ontstaan van een lek gas in de woning komt, al kunnen lekken ook ver derop ontstaan. Het gasbedrijf van Zeist trekt zich er niets van aan, waar de gasmeters komen. De dienstleiding moet wat verlengd worden, maar als het Gasbedrijf dit niet kan betalen, kan het Y/oningbedrijf het desnoods doen. De plaats is in de kelder. Er is op het ogenblik al over deze woningen overleg gepleegd. De directeur van het Gasbedrijf heeft gevraagd de meter te plaatsen in de 7.C., maar die is zeer klein en het is bovendien niet zeer aangenaam voor de meteropnemersHet College zal bepalen, waar de gasmeters komen en niet de directeur, die advies heeft te geven; het College heeft het ook bepaald, maar het besluit van het College om ze elders te plaatsen dan waar het Gasbedrijf ze wilde hebben, is niet uitgezonden. Mevrouw LANDWEER- de Visser zegt, dat de directeur van Gemeentewerken de plaats van de gasmeters heeft bepaald, ter wijl er niet het minste overleg is gepleegd met de directeur van het Gasbedrijf. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt voorts, dat er wel gasgeysers in de woningen in Soesterberg kunnen komen. Het voorschrijven van gasgeysers is echter een dubieuze kwestie, omdat er een huur van naar spreker meent 2,75 per maand voor moet worden betaald. Maar wie er prijs op stelt, kan er een krijgen. Y/at de verhouding tussen de huur voor de boven- en benedenwoningen betreft, wijst spreker er op, dat ├ętagebouw - tamelijk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 362